ALTUM- Atbalsts mA?jokA?a iegA?dei: izsniegtas 7300 garantijas par 50 miljoniem eiro.

Jaunie speciA?listi atbalstu Ai??saAi??em no marta.

Jau no marta atbalstuAi??var saAi??emtAi??arAi?? jaunieAi??speciA?listiAi??lAi??dz 35 gadiem ar vidAi??jo profesionA?lo vai augstA?ko izglAi??tAi??bu. Ai??ajA? gadAi??jumA? ir plA?noti atA?Ai??irAi??gi nosacAi??jumi ai??i?? garantijas apmAi??rs lAi??dz 20% no aizdevuma, savukA?rt komisijas maksa bAi??s ikgadAi??ja, 4,8% apmAi??rA? no garantijas summas. PiemAi??ram, ja jaunais speciA?lists vAi??lAi??tos iegA?dA?ties dzAi??vokli par 50 tAi??kstoA?u eiro aizdevumu, komisija bAi??tu orientAi??joA?i 360 eiro gadA?, kas ik gadu samazinA?tos, samazinoties arAi?? garantijas summai.

A?imenAi??m ar bAi??rniem garantiju sniegA?anai valsts A?ogad paredzAi??jusi seA?us miljonus eiro cialis online nabp, cialis online nabp, cialis online nabp, cialis online nabp, cialis online nabp, cialis online nabp. finasterid buy london, finasterid buy london, finasterid buy london, finasterid buy london, finasterid buy london, finasterid buy london, finasterid buy london, finasterid buy london. , kas A?aus “Altum” izsniegt garantijas par aptuveni 24 miljoniem eiro. Ai??emot vAi??rA? sabiedrAi??bas interesi un konsultA?cijas ar komercbankA?m, “Altum” prognozAi??, ka garantijas bAi??s pieprasAi??tas arAi?? jauno speciA?listu vidAi??.

“Altum” vAi??rA? uzmanAi??bu, ka programmas darbAi??bas mehA?nisms ir Ai??rts A?imenAi??m, jo valsts atbalstu tA?s var saAi??emt daA?u dienu laikA? savA? bankA?. A?imene, kas vAi??las iegA?dA?ties mA?jokli, dodas uz banku pAi??c hipotekA?rA? aizdevuma. Banka izvAi??rtAi?? aizdevuma pieteikumu un, ja nepiecieA?ams, vAi??rA?as “Altum” pAi??c galvojuma. PaA?am aizAi??Ai??mAi??jam uz “Altum” nav jA?dodas.

Atbalsta programma tiek atvAi??rta arAi?? jaunajiem speciA?listiem, arAi?? tiem bAi??s jA?vAi??rA?as komercbankA?, kas izvAi??rtAi??s aizdevuma pieteikumu un nepiecieA?amAi??bas gadAi??jumA? piesaistAi??s “Altum” garantiju.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[contact-form-7 404 "Not Found"]