DzA�vojamo mA?ju jaunA? A�ra purvciemA?

revista infancia y aprendizaje, revista infancia y aprendizaje, revista infancia y aprendizaje, revista infancia y aprendizaje, revista infancia y aprendizaje, revista infancia y aprendizaje, revista infancia y aprendizaje, revista infancia y aprendizaje. CeA?a pA?rvadu pA?r dzelzceA?u uzbA�vA�ja 1966.A�gadA?. Tad arA� PurvciemA? sA?kA?s daudzstA?vu dzA�vojamo mA?ju celtniecA�bas A�ra. PirmA?s izslA�jA?s piecstA?vu A�ieA?eA?u mA?jas, kurA?m sekoja blokmA?ju A�ra. Purvciema dzA�vojamais masA�vs RA�gA? ir A�vairA?kA?s jomA?s. A�eit tika uzbA�vA�ts pirmais universA?lveikals RA�gA? a�zMinskaa�? (1977.A�gads), milzA�gais mA�beA?u tirdzniecA�bas komplekss a�zMA�beA?u namsa�? (1980.A�gads) un pirmA?s mA?jas LatvijA? no monolA�ta dzelzsbetona jeb a�?FranA?u projektsa�? Madonas ielA? 21 un 23 (70.A�gadu beigas). TautA? A?os namus iesauca par kukurA�zas vA?lA�tA�m vai francuA?enkA?m, lai arA� arhitekti vA�l A?odien tA?s ierindo starp labA?kajA?m padomju laika daudzstA?vu celtnA�m.

RA�dzinieki bijuA?i izdomas bagA?ti, pieA?A�irot vA?rdus arA� citA?m Purvciema A�kA?m. PiemA�ram, vairA?ku posmu deviA�stA?vu mA?ja, kas izstiepusies no Dzelzavas un Vaidavas ielas lA�dz Stirnu ielai, tikusi pie a�zA�A�nas mA�raa�? nosaukuma. Tikai nesajauciet, meklA�jot RA�gA? A�A�nas mA�ri a�� A?A?du pat vA?rdu iedzA�votA?ji devuA?i arA� vienam no Ziepniekkalna namiem. VA�l PurvciemA? ir sava a�zBaltkrievijas stacijaa�? a�� daudzstA?vu mA?ja Augusta Dombrovska ielA?, iepretim a�zRimia�?. SavukA?rt mA?jas no Dzelzavas un GunA?ra Astras ielas lA�dz IlA�kstes ielai tautA? pazA�stamas ar nosaukumu a�zKremA?a sienaa�?. IroniskA? kA?rtA?, a�?KremA?a sienA?a�? toreiz dzA�voja VDK darbinieki.

IlggadA�jie apkaimes iedzA�votA?ji vA�l nav aizmirsuA?i arA� par milzA�go LeonA�da BreA?A�eva portretu uz A�kas brandmA�ra Dzelzavas un GunA?ra Astras stA�rA�. Veikals, kas atradA?s A?ajA? mA?jA?, ieguva pat vairA?kas iesaukas: a�zBreA?A�eva gastronomsa�?, a�zPie IA?jiA?aa�? un a�zZem uzacA�ma�?.

Purvciems savas lA�dera pozA�cijas saglabA?jis arA� mA�sdienA?s. MA?ja ar 24 stA?viem GunA?ra Astras ielA?, kas te uzbA�vA�ta 2008.A�gadA?, tiek uzskatA�ta par visaugstA?ko dzA�vojamo namu Daugavas kreisajA? krastA?. TA? tika atzA�ta arA� par labA?ko jauno projektu 2008.A�gadA?.

MA�sdienA?s no Purvciema lA�dz pilsA�tas centam aizkA?A�t ir pavisam vienkA?rA?i a�� te kursA� trolejbusi, autobusi un marA?ruta taksometri. Skrupulozie vA�stures pA?rzinA?tA?ji zinA?s teikt, ka nokA?A�t centrA? bA�tu iespA�jams vA�l A?trA?k, ja vien padomju laikA? netiktu atmesta ideja par metro celtniecA�bu. Viena no pieturA?m bija ieplA?nota tieA?i pie veikala a�zMinskaa�?. Bet visa A?A� krA?A?A�A? vA�sture reiz aizsA?kA?s pavisam pieticA�gi.

 

VarbA�t Purvciems ir parA?dA? pieminekli saviem pamatlicA�jiem?

 

Foto I. DimenA?teina kolekcija

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[contact-form-7 404 "Not Found"]