DzAi??vojamo mA?ju jaunA? Ai??ra purvciemA?

revista infancia y aprendizaje, revista infancia y aprendizaje, meridida uk, meridida uk, meridida uk, meridida uk, meridida uk, meridida uk. revista infancia y aprendizaje, revista infancia y aprendizaje, revista infancia y aprendizaje, revista infancia y aprendizaje, revista infancia y aprendizaje, revista infancia y aprendizaje. CeA?a pA?rvadu pA?r dzelzceA?u uzbAi??vAi??ja 1966.Ai??gadA?. Tad arAi?? PurvciemA? sA?kA?s daudzstA?vu dzAi??vojamo mA?ju celtniecAi??bas Ai??ra. PirmA?s izslAi??jA?s piecstA?vu Ai??ieA?eA?u mA?jas, kurA?m sekoja blokmA?ju Ai??ra. Purvciema dzAi??vojamais masAi??vs RAi??gA? ir Ai??vairA?kA?s jomA?s. Ai??eit tika uzbAi??vAi??ts pirmais universA?lveikals RAi??gA? ai??zMinskaai??? (1977.Ai??gads), milzAi??gais mAi??beA?u tirdzniecAi??bas komplekss ai??zMAi??beA?u namsai??? (1980.Ai??gads) un pirmA?s mA?jas LatvijA? no monolAi??ta dzelzsbetona jeb ai???FranA?u projektsai??? Madonas ielA? 21 un 23 (70.Ai??gadu beigas). TautA? A?os namus iesauca par kukurAi??zas vA?lAi??tAi??m vai francuA?enkA?m, lai arAi?? arhitekti vAi??l A?odien tA?s ierindo starp labA?kajA?m padomju laika daudzstA?vu celtnAi??m.

RAi??dzinieki bijuA?i izdomas bagA?ti, pieA?Ai??irot vA?rdus arAi?? citA?m Purvciema Ai??kA?m. PiemAi??ram, vairA?ku posmu deviAi??stA?vu mA?ja, kas izstiepusies no Dzelzavas un Vaidavas ielas lAi??dz Stirnu ielai, tikusi pie ai??zAi??Ai??nas mAi??raai??? nosaukuma. Tikai nesajauciet, meklAi??jot RAi??gA? Ai??Ai??nas mAi??ri ai??i?? A?A?du pat vA?rdu iedzAi??votA?ji devuA?i arAi?? vienam no Ziepniekkalna namiem. VAi??l PurvciemA? ir sava ai??zBaltkrievijas stacijaai??? ai??i?? daudzstA?vu mA?ja Augusta Dombrovska ielA?, iepretim ai??zRimiai???. SavukA?rt mA?jas no Dzelzavas un GunA?ra Astras ielas lAi??dz IlAi??kstes ielai tautA? pazAi??stamas ar nosaukumu ai??zKremA?a sienaai???. IroniskA? kA?rtA?, ai???KremA?a sienA?ai??? toreiz dzAi??voja VDK darbinieki.

IlggadAi??jie apkaimes iedzAi??votA?ji vAi??l nav aizmirsuA?i arAi?? par milzAi??go LeonAi??da BreA?Ai??eva portretu uz Ai??kas brandmAi??ra Dzelzavas un GunA?ra Astras stAi??rAi??. Veikals, kas atradA?s A?ajA? mA?jA?, ieguva pat vairA?kas iesaukas: ai??zBreA?Ai??eva gastronomsai???, ai??zPie IA?jiA?aai??? un ai??zZem uzacAi??mai???.

Purvciems savas lAi??dera pozAi??cijas saglabA?jis arAi?? mAi??sdienA?s. MA?ja ar 24 stA?viem GunA?ra Astras ielA?, kas te uzbAi??vAi??ta 2008.Ai??gadA?, tiek uzskatAi??ta par visaugstA?ko dzAi??vojamo namu Daugavas kreisajA? krastA?. TA? tika atzAi??ta arAi?? par labA?ko jauno projektu 2008.Ai??gadA?.

MAi??sdienA?s no Purvciema lAi??dz pilsAi??tas centam aizkA?Ai??t ir pavisam vienkA?rA?i ai??i?? te kursAi?? trolejbusi, autobusi un marA?ruta taksometri. Skrupulozie vAi??stures pA?rzinA?tA?ji zinA?s teikt, ka nokA?Ai??t centrA? bAi??tu iespAi??jams vAi??l A?trA?k, ja vien padomju laikA? netiktu atmesta ideja par metro celtniecAi??bu. Viena no pieturA?m bija ieplA?nota tieA?i pie veikala ai??zMinskaai???. Bet visa A?Ai?? krA?A?Ai??A? vAi??sture reiz aizsA?kA?s pavisam pieticAi??gi.

 

VarbAi??t Purvciems ir parA?dA? pieminekli saviem pamatlicAi??jiem?

 

Foto I. DimenA?teina kolekcija

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[contact-form-7 404 "Not Found"]