DzAi??vokA?u Ai??paA?niekiem dos iespAi??ju izbeigt zemes piespiedu nomu - NIB.LV - Информационная база недвижимостиNIB.LV – Информационная база недвижимости
martinsmarkovs_vipdom.lv

Piespiedu dalAi??tA? Ai??paA?uma izbeigA?anu, attiecAi??gi pA?rtraucot zemes nomas maksA?jumu, dzAi??vokA?u Ai??paA?nieki varAi??s Ai??stenot, izpAi??rkot funkcionA?li saistito Buy zemi flomax treatment duration zem dzAi??vokA?u mA?jas.

SaimA? ir iesniegti grozAi??jumi likumA? ”Par valsts un paA?valdAi??bu dzAi??vojamo mA?ju privatizA?ciju”.

Piespiedu dalAi??tie Ai??paA?umi ir visA? LatvijA?, visvairA?k RAi??gA?, kur 30% no daudzdzAi??vokA?u mA?jA?m atrodas uz citai personai piederoA?as zemes. LatvijA? ir 285 849 Ai??kas, kas atrodas uz 94 254 citA?m personA?m piederoA?A?m zemAi??m. Piespiedu dalAi??tA? Ai??paA?uma attiecAi??bA?s paA?reiz iesaistAi??tas 3677 daudzdzAi??vokA?u mA?jas, tie ir 110 970 dzAi??vokA?i.

DzAi??vokA?u Ai??paA?niekus neapmierina maksA?t piespiedu zemes nomu, savukA?rt zemes Ai??paA?niekus ienA?kums no A?Ai??s nomas maksas.

LikumA? ir paredzAi??ta iespAi??ja dzAi??vokA?u Ai??paA?niekiem izpirkt zemi, kas piesaistAi??ta konkrAi??tajai mA?jai.

Ja piedA?vA?tais likums tiks pieAi??emts jau nA?kamgad, tad Ai??paA?uma nostiprinA?A?ana zemesgrA?matA? varAi??tu sA?kties 2022 gadA?.



Comments are closed.

[contact-form-7 404 "Not Found"]