DzA�vokA?u A�paA?niekiem dos iespA�ju izbeigt zemes piespiedu nomu - NIB.LV - Информационная база недвижимостиNIB.LV – Информационная база недвижимости
martinsmarkovs_vipdom.lv

Piespiedu dalA�tA? A�paA?uma izbeigA?anu, attiecA�gi pA?rtraucot zemes nomas maksA?jumu, dzA�vokA?u A�paA?nieki varA�s A�stenot, izpA�rkot funkcionA?li saistito Buy zemi flomax treatment duration zem dzA�vokA?u mA?jas.

SaimA? ir iesniegti grozA�jumi likumA? ”Par valsts un paA?valdA�bu dzA�vojamo mA?ju privatizA?ciju”.

Piespiedu dalA�tie A�paA?umi ir visA? LatvijA?, visvairA?k RA�gA?, kur 30% no daudzdzA�vokA?u mA?jA?m atrodas uz citai personai piederoA?as zemes. LatvijA? ir 285 849 A�kas, kas atrodas uz 94 254 citA?m personA?m piederoA?A?m zemA�m. Piespiedu dalA�tA? A�paA?uma attiecA�bA?s paA?reiz iesaistA�tas 3677 daudzdzA�vokA?u mA?jas, tie ir 110 970 dzA�vokA?i.

DzA�vokA?u A�paA?niekus neapmierina maksA?t piespiedu zemes nomu, savukA?rt zemes A�paA?niekus ienA?kums no A?A�s nomas maksas.

LikumA? ir paredzA�ta iespA�ja dzA�vokA?u A�paA?niekiem izpirkt zemi, kas piesaistA�ta konkrA�tajai mA?jai.

Ja piedA?vA?tais likums tiks pieA�emts jau nA?kamgad, tad A�paA?uma nostiprinA?A?ana zemesgrA?matA? varA�tu sA?kties 2022 gadA?.



Comments are closed.

[contact-form-7 404 "Not Found"]