IzmaiA�as nekustamA? A�paA?uma nodokA?u noteikA?anA? RA�gA? no 2016. gada - NIB.LV - Информационная база недвижимостиNIB.LV – Информационная база недвижимости

2015. g. 23. oktobrA�A�Latvijas nekustamo A�paA?umu darA�jumu asociA?cija LANA?DA telpA?s notika tikA?anA?s ar pA?rstA?vjiem no vadoA?ajA?m nekustamo A�paA?umu kompA?nijA?m, kurA? tika runA?ts A�par nekustamA? A�paA?uma nodokA?u noteikA?anu no 2016. g. 1. janvA?ra, tikA?anos vadA�ja RA�gas domes A�PaA?valA�bas ieA�A�mumu pA?rvaldes priekA?nieks IlmA?rs Ziedonis un JuridiskA?s nodaA?as vadA�tA?ja, pA?rvaldes priekA?nieka vietniece InA?ra Papina.

No 2016.g. 1. janvA?ra visai Purchase http://jazantoday.org/977312.html http://gilpincarwash.com/?p=14276 Pills online zemei Purchase pills online RA�gas teritorijA? visiem nodokA?u maksA?tA?jiem NA?N likme – saskaA�A? ar likumA? ”ParA�NA?N” noteikto pamatlikmi, bA�s 1,5 % no zemes kadatrA?lA?s vA�rtA�bas.

(lA�dz A?im – juridiskA?m personA?m un fiziskA?m peronA?m, kuras uz taksA?cijas gada 1. janvA?ri bija deklarA�juA?A?s RA�gA? – 1%, pA?rA�jiem 1,5%). TA?tad fiziskA?m personA?m, kuras lA�dz A?im bija deklarA�juA?A?s A?rpus RA�gasA�NA?N apmA�rs par zemi nemainA�sies.

NA?N par ”mA?jokA?iem”, kuros nebA�s deklarA�ta neviena persona uz 2016.g. 1.janvA?ra plkst. 0.00 tiks piemA�rots 1,5 % apmA�rA? no kadastrA?lA?s vA�rtA�bA?s.

SaglabA?jot lA�dzA?inA�jo likmi 0,2%-0,6% apmA�rA? par mA?jokli, kas deklarA�ts kA? dzA�vesvieta, papildus tiks ieviestas atlaides A?imenA�m ar bA�rniem. A?imenes ar vienu bA�rnu saA�ems atlaidi 50% apmA�rA?, A?imenes ar diviem bA�rniem 70% apmA�rA?, A?imenes ar trA�s vai vairA?k bA�rniem 90% apmA�rA?.

FiziskA?m personA?m dzA�vokA?u http://oohlawee.com/purchase-renagel-classification/ cost flexisyn A�paA?umos nesadalA�tA?s daudzdzA�vokA?u mA?jA?s 0,2%-0,6% likme tiks aprA�A�inA?ta par 50 kv.m uz katru deklarA�to personu, bet 1,5 % likme ja A�paA?umA? nav deklarA�tu personu, kA? arA� par A�kas platA�bu , kas pA?rsniedz 50 kv.m. uz katru deklarA�to. ArA� A?ajA? gadA�jumA? papildus atvieglojumus saA�ems A?imenes ar bA�rniem.

NA?kamajA? blogA? aprakstA�A?u jauno nodokA?u aprA�A�inu juridiskA?m personA?m, graustu A�paA?niekiem un privA?tmA?jA?m, kurA?m beigusies bA�vatA?auja.

 



Comments are closed.

[contact-form-7 404 "Not Found"]