KA?pA�c arvien vairA?k iedzA�votA?ju par savu dzA�vesvietu izvA�las A�genskalnu?

KA?dA�A? arvien vairA?k iedzA�votA?ju par savu dzA�vesvietu izvA�las tieA?i A�genskalnu?

A�genskalns ir RA�gas pilsA�tas apkaime PA?rdaugavA?. A�A� pilsA�tas daA?a ir viena no zaA?A?kajA?m RA�gA?, jo A?eit ir izvietojuA?ies vairA?ki dA?rzi un parki. KA? viens no ievA�rojamA?kajiem ir ArkA?dijas parks, kuru vietA�jie iedzA�votA?ji uzskata par A�genskalna vizA�tkarti.

Nesen veiktA? pA�tA�jumA? secinA?ts, ka vairA?k kA? pusei A�genskalna iedzA�votA?ju A?oti patA�kt A?eit dzA�vot. A�o RA�gas mikrorajonu tik pieprasA�tu dara fakts, ka tas ir parkiem un dA?rziem bagA?ts, ko ir iecienA�juA?as A?imenes ar bA�rniem un A?ra sporta piekritA�ji. A�eit ir A?oti labi attA�stA�ta sabiedriskA? transporta infrastruktA�ra un lA�dz pilsA�tas centram ir A?oti A�rta un A?tra nokA?A�A?ana. SabiedriskA? transporta tA�kls A?eit ir tik labi izvietots, ka vairA?kums iedzA�votA?ju tuvA?ko sabiedriskA? transporta pieturvietu spA�j sasniegt mazA?k kA? piecA?s minA�tA�s.

IedzA�votA?ji A?eit novA�rtA� tuvumA? esoA?o bA�rnudA?rzu, skolu, medicA�nas iestA?A?u un citu ikdienA? nepiecieA?amo pakalpojumu piejamA�bu. Kalnciema kvartA?ls ir veicinA?jis A?oti lielu aktivitA?ti kultA�ras dzA�vA�, tadA�A? pA�dA�jA? laikA? A?oti lielu priekA?roku dzA�vei A�genskalnA? dod A�kultA�ras dzA�ves piekritA�ji. A�genskalna arhitektA�ra A�paA?i izceA?as ar savA?m vA�sturiskajA?m A�kA?m, ko A�paA?i novA�rtA� arhitektA�ras piekritA�ji.

ZinoA?s nekustamo A�paA?umu speciA?lists is there a natural form of azithromycin, is there a natural form of azithromycin, is there a natural form of azithromycin, is there a natural form of azithromycin, is there a natural form of azithromycin, is there a natural form of azithromycin. A�genskalnA? Jums palA�dzA�s atrast vispiemA�rotA?ko mA?jokli atbilstoA?i JA�su vA�lmA�m un vajadzA�bA?m.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[contact-form-7 404 "Not Found"]