Kas ir izdevA�gA?k - nopirkt gatavu mA?ju vai uzcelt? 1.daA?a - NIB.LV - Информационная база недвижимостиNIB.LV – Информационная база недвижимости
Buy-a-House-or-Build-a-New-House-osn-500x320

pexels-photo-106399PaA?u mA?ja – daudzu pilsA�tas iedzA�votA?ju sapnis, kura realizA?cija ir pilnA�bA? iespA�jama. NekustamA? A�paA?uma tirgus LatvijA? piedA?vA? mA?jas
A?rpus pilsA�tas robeA?A?m daA?A?dA?m gaumA�m, un tomA�r rodas jautA?jums – nopirkt gatavu mA?ju vai bA�vA�t? AbA?m izvA�lA�m piemA�t savi plus un mA�nusi.A� otc substitute for nexium, otc substitute for nexium, otc substitute for nexium, otc substitute for nexium, otc substitute for nexium, otc substitute for nexium.

Pamata arguments par gatavu mA?ju – iespA�ja uzreiz iebraukt jaunajA? mA?jvietA?. IzvA�lA�jA?ties piemA�rotA?ko variantu, vienojA?ties ar A�paA?um
pA?rdevA�ju, iegA�stot visizdevA�gA?ko darA�jumu ar rieltora palA�dzA�bu, noformA�jA?t dokumentus un tas arA� viss – mA?ja ir gatava uzA�emt jaunos sainmiekus.

Nav vajadzA�bas kontrolA�t bA�vniecA�bu, izvA�lA�ties materiA?lus, A�sA?k sakot, tA�rA�t ne tikai naudu, bet arA� laiku. FiksA�ta pirkuma cena – vA�l viena priekA?rocA�ba – tA�rA�jiet tikai to summu, kas ir ieplA?nota.

IespA�ja nopirkt mA?ju, kas nodroA?inA?ta ar visA?m vajadzA�gajA?m komunikA?cijA?m. JA�s izvairA�sieties no nepiecieA?amA�bas saskaA�ot un pieslA�gt inA?eniersistA�mas.

NozA�mA�gs mA�nus gatavas mA?jas iegA?dA� ir praktiski neiespA�jami novA�rtA�t reA?lo mA?jas stA?vokli. PirmreizA�jA?s apskates laikA? pat pie visrA�pA�gA?kA?s apskates, grA�ti uzreiz noteikt ar kA?dA?m niansA�m var saskarties ekspluatA?cijas laikA?. Tas skar A�paA?i mA?jas, kas apA?A�tas tA?, ka nav redzams kA?dA? stA?vokA� atrodas sienas.
IdeA?lA?s mA?jas meklA�jumi var ievilkties uz ilgu laiku. PiedA?vA?jums ir plaA?s, bet atrast mA?ju, kas atbilstu lA�dzekA?iem, atbilstoA?u savA?m prioritA?tA�m ir pietiekami sareA?A?A�ts uzdevums. IzvA�le var bA�t vA�l vairA?k apgrA�tinA?ta ar to, ka var nepatikt zemes gabals, uz kura atrodas A�ka.

Gatava mA?ja bieA?i izmaksA? dA?rgA?k, kA? paA?am to paA?u uzbA�vA�t. Pie tam vA�l, ne visi pA?rdevA�ji uzrA?dA�s apliecinA?jumus par bA�vniecA�bas materiA?liem. Nav zinA?ms, kA?das kvalitA?tes tie bijuA?i. A�eit ne reti ir slA�ptA?s nepilnA�bas.A�

PiemA�ram, lA�ta hidroizolA?cija, kas A?tri nolietojas vai nekvalitatA�va grA�das vai griestu siltinA?A?ana, kas nozA�mA� – mA?ja vienmA�r bA�s auksta. IespA�jama arA� A�dens parA?dA�A?anas pagrabA?, ja A�paA?ums atrodas vietA? ar augstu pazemes A�dens lA�meni.

NeizbA�gamas ir arA� pA?rbA�ves, kas vairA?k personalizA�tu mA?jokli, kas prasA�s noteiktus tA�riA�us. Gale galA? gatava mA?ja, kas ideA?li atbilstu JA�su prasA�bA?m un priekA?statiem ir milzA�gs retums.

TurpinA?jumA? sekos otrs risinA?jums – bA�vA�t paA?iem – priekA?rocA�bas un nepilnA�bas.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[contact-form-7 404 "Not Found"]