NekustamA? Ai??paA?uma nodoklis, iegA?dA?joties Ai??paA?umu.
vipdomrealestate1

NekustamA? Ai??paA?uma nodoklis ir obligA?ts maksA?jums, kas Ai??paA?niekam jA?maksA? paA?valdAi??bai, kuras teritorijA? atrodas nekustamais Ai??paA?ums.

Jaunajiem nekustamA? Ai??paA?uma Ai??paA?niekiem jA?pA?rliecinA?s, vai par iegAi??to nekustamo Ai??paA?umu ir jA?maksA? nekustamA? Ai??paA?uma nodoklis.

 

Ar nekustamA? Ai??paA?uma nodokli apliek zemi, Ai??kas un telpu grupas.
Ai??obrAi??d ar nekustamA? Ai??paA?uma nodokli neapliek:
120mg generic viagra india, 120mg generic viagra india, 120mg generic viagra india, 120mg generic viagra india, 120mg generic viagra india, 120mg generic viagra india.

  • dzAi??vojamo Ai??ku palAi??gAi??kas, ja palAi??gAi??kas platAi??ba nepA?rsniedz 25 m2, izAi??emot garA?A?as;
  • dzAi??vojamo mA?ju palAi??gAi??kas, ja palAi??gAi??kas platAi??ba pA?rsniedz 25 m2 un paA?valdAi??ba to neaplikA?anu ar nodokli ir noteikusi ar saistoA?ajiem noteikumiem, izAi??emot garA?A?as;
  • fiziskajA?m personA?m piederoA?as inA?enierbAi??ves, kuras netiek izmantotas saimnieciskA?s darbAi??bas veikA?anai;
  • Ministru kabineta noteiktajA? kA?rtAi??bA? zemi, kuru aizAi??em atjaunotA?s vai ieaudzAi??tA?s meA?audzes (jaunaudzes);
  • un citus likuma ai??zPar nekustamA? Ai??paA?uma nodokliai??? 1.panta 2.daA?A? noteiktos objektus.

 
NekustamA? Ai??paA?uma nodokA?a maksA?tA?jiem ir pienA?kums mAi??neA?a laikA? no Ai??paA?uma tiesAi??bu vai valdAi??juma tiesAi??bu, kA? arAi?? valsts nekustamA? Ai??paA?uma lietoA?anas vai nomas tiesAi??bu raA?anA?s dienas pieteikties paA?valdAi??bA?, kuras administratAi??vajA? teritorijA? atrodas nekustamais Ai??paA?ums vai tA? daA?a.
NekustamA? Ai??paA?uma nodokli jA?sA?k maksA?t ar nA?kamo taksA?cijas gadu pAi??c Ai??paA?uma tiesAi??bu vai valdAi??juma tiesAi??bu raA?anA?s, izAi??emot gadAi??jumus:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[contact-form-7 404 "Not Found"]