Nekustamā īpašuma nodoklis, iegādājoties īpašumu.
vipdomrealestate1

Nekustamā īpašuma nodoklis ir obligāts maksājums, kas īpašniekam jāmaksā pašvaldībai, kuras teritorijā atrodas nekustamais īpašums.

Jaunajiem nekustamā īpašuma īpašniekiem jāpārliecinās, vai par iegūto nekustamo īpašumu ir jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis.

 

Ar nekustamā īpašuma nodokli apliek zemi, ēkas un telpu grupas.
Šobrīd ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek:

  • dzīvojamo ēku palīgēkas, ja palīgēkas platība nepārsniedz 25 m2, izņemot garāžas;
  • dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2 un pašvaldība to neaplikšanu ar nodokli ir noteikusi ar saistošajiem noteikumiem, izņemot garāžas;
  • fiziskajām personām piederošas inženierbūves, kuras netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai;
  • Ministru kabineta noteiktajā kārtībā zemi, kuru aizņem atjaunotās vai ieaudzētās mežaudzes (jaunaudzes);
  • un citus likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta 2.daļā noteiktos objektus.

 
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem ir pienākums mēneša laikā no īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību, kā arī valsts nekustamā īpašuma lietošanas vai nomas tiesību rašanās dienas pieteikties pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums vai tā daļa.
Nekustamā īpašuma nodokli jāsāk maksāt ar nākamo taksācijas gadu pēc īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās, izņemot gadījumus:

  • Ja īpašumu atsavina, veicot maksātnespējas procesu vai vēršot piedziņu bezstrīda kārtībā uz nekustamo īpašumu, īpašuma tiesību ieguvējs nekustamā īpašuma nodokli maksā, sākot ar nākamo mēnesi pēc tam, kad stājies spēkā tiesas lēmums, ar kuru apstirpināta nekustamā īpašuma izsole;
  • Ja nodokļa maksātājs – juridiskā persona ir reorganizēts, saistību pārņēmējs nekustamā īpašuma nodokli maksā, sākot ar nākamo mēnesi pēc tam, kad attiecīgā reģistrā izdarīts ieraksts par juridiskās personas reorganizāciju;
  • Ja tiek privatizēts vai atsavināts valsts vai pašvaldības īpašums, īpašuma ieguvējs nekustamā īpašuma nodokli maksā ar nākamo mēnesi pēc tam, kad iegūtas īpašuma tiesības;
  • Ja valsts vai pašvaldības īpašums tiek nodots lietošanā vai nomā, lietotājs vai nomnieks nekustamā īpašuma nodokli maksā ar nākamo mēnesi pēc tam, kad radušās lietošanas vai nomas tiesības;
  • Ja ir beigušās tiesības uz likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrajā daļā noteikto atbrīvojumu no nekustamā īpašuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokli maksā ar nākamo mēnesi pēc tam, kad izbeigušās šīs tiesības.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[contact-form-7 404 "Not Found"]