NekustamA? A�paA?uma reA?istrA?cijas process tiks vienkA?rA?ots
home_press_blog_5

Ministru kabinets ir atbalstA�jis savstarpA�ji saistA�tos grozA�jumus ZemesgrA?matu likumA?, NekustamA? A�paA?uma valsts kadastra likumA?, likumA? “Par nekustamA? A�paA?uma ierakstA�A?anu zemesgrA?matA?s”, likumA? “Par valsts un paA?valdA�bu zemes A�paA?uma tiesA�bA?m un to nostiprinA?A?anu zemesgrA?matA?s” un likumA? “Par kultA�ras pieminekA?u aizsardzA�bu”. GrozA�jumi veikti ar mA�rA�i vienkA?rA?ot nekustamA? A�paA?uma reA?istrA?cijas procedA�ras unA� mazinA?t administratA�vo slogu.

Ar grozA�jumiem plA?nots nodalA�t zemesgrA?matu nodaA?u (ZGN) un Valsts zemes dienesta (VZD) kompetences un paplaA?inA?t to procedA�ru klA?stu, kuras iespA�jams nodroA?inA?t, pilnveidojot VZD un ZGN sadarbA�bas procesus, samazinA?t institA�ciju apmeklA�jumu skaitu, kA? arA� novA�rst informA?cijas sistA�mu datu nesakritA�bas.

Lai nodroA?inA?tu abu informA?cijas sistA�mu datu aktualitA?ti un savstarpA�jo atbilstA�bu, grozA�jumi paredz paplaA?inA?t no NekustamA? A�paA?uma valsts kadastra informA?cijas sistA�mas viprogra sildenafil 100mg, viprogra sildenafil 100mg, viprogra sildenafil 100mg, viprogra sildenafil 100mg, viprogra sildenafil 100mg, viprogra sildenafil 100mg, viprogra sildenafil 100mg, viprogra sildenafil 100mg. (NA?VKIS) tieA?saistes datu pA?rraides reA?A�mA? nododamo datu apjomu Valsts vienotA?s datorizA�tA?s zemesgrA?matA?m (VVDZ).

Papildus grozA�jumi ietver kompetenA?u sadalA�jumu, nosakot gadA�jumus, kad nostiprinA?juma lA�gums ZGN vienlaikus uzskatA?ms par iesniegumu VZD kadastra objekta vai kadastra datu reA?istrA?cijai vai aktualizA?cijai NA?VKIS.

Tiks mainA�ts regulA�jums arA� attiecA�bA? uz apgrA�tinA?jumu ierakstA�A?anu VVDZ un reA?istrA?ciju NA?VKIS. TurpmA?k VVDZ uzturA�s informA?ciju vienA�gi par tiem lietu tiesA�bu apgrA�tinA?jumiem, kas A�paA?umam rodas no lA�guma, testamenta vai tiesas lA�muma, un kuru ierakstA�A?ana zemesgrA?matA? izriet no Civillikuma. SavukA?rt NA?VKIS uzturA�s informA?ciju par nekustamA? A�paA?uma objekta apgrA�tinA?jumiem (aizsargjoslas, apgrA�tinA?tA?s teritorijas), kas attiecas uz objektiem, nevis uz A�paA?umiem, un noteikti uz likuma pamata, kA? arA� A�ku, A�dens lietoA?anas un ceA?a servitA�ta teritorijas.

Likumprojekti papildus paredz paplaA?inA?t A�paA?nieku loku, kas var vA�rsties ar vienoto iesniegumu abA?s institA�cijA?s, vienlaikus paplaA?inot esoA?o bA�ves dzA�A?anas procedA�ru.

Vienlaikus plA?nots atvieglot arA� noteiktu nekustamA? A�paA?uma sastA?vA? esoA?o objektu ierakstA�A?anu VVDZ un NA?VKIS, neizvirzot kA? priekA?nosacA�jumu bA�ves kadastrA?lo uzmA�rA�A?anu.

PlA?nots, ka grozA�jumi varA�tu stA?ties spA�kA? 2019. gada vasarA?.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[contact-form-7 404 "Not Found"]