NekustamA? Ai??paA?uma reA?istrA?cijas process tiks vienkA?rA?ots
home_press_blog_5

Ministru kabinets ir atbalstAi??jis savstarpAi??ji saistAi??tos grozAi??jumus ZemesgrA?matu likumA?, NekustamA? Ai??paA?uma valsts kadastra likumA?, likumA? “Par nekustamA? Ai??paA?uma ierakstAi??A?anu zemesgrA?matA?s”, likumA? “Par valsts un paA?valdAi??bu zemes Ai??paA?uma tiesAi??bA?m un to nostiprinA?A?anu zemesgrA?matA?s” un likumA? “Par kultAi??ras pieminekA?u aizsardzAi??bu”. GrozAi??jumi veikti ar mAi??rAi??i vienkA?rA?ot nekustamA? Ai??paA?uma reA?istrA?cijas procedAi??ras unAi?? mazinA?t administratAi??vo slogu.

Ar grozAi??jumiem plA?nots nodalAi??t zemesgrA?matu nodaA?u (ZGN) un Valsts zemes dienesta (VZD) kompetences un paplaA?inA?t to procedAi??ru klA?stu, kuras iespAi??jams nodroA?inA?t, pilnveidojot VZD un ZGN sadarbAi??bas procesus, samazinA?t institAi??ciju apmeklAi??jumu skaitu, kA? arAi?? novAi??rst informA?cijas sistAi??mu datu nesakritAi??bas.

Lai nodroA?inA?tu abu informA?cijas sistAi??mu datu aktualitA?ti un savstarpAi??jo atbilstAi??bu, grozAi??jumi paredz paplaA?inA?t no NekustamA? Ai??paA?uma valsts kadastra informA?cijas sistAi??mas viprogra sildenafil 100mg, viprogra sildenafil 100mg, viprogra sildenafil 100mg, viprogra sildenafil 100mg buy generic 200mg antabuse online, buy generic 200mg antabuse online, buy generic 200mg antabuse online, buy generic 200mg antabuse online, buy generic 200mg antabuse online, buy generic 200mg antabuse online. , viprogra sildenafil 100mg, viprogra sildenafil 100mg, viprogra sildenafil 100mg, viprogra sildenafil 100mg. (NA?VKIS) tieA?saistes datu pA?rraides reA?Ai??mA? nododamo datu apjomu Valsts vienotA?s datorizAi??tA?s zemesgrA?matA?m (VVDZ).

Papildus grozAi??jumi ietver kompetenA?u sadalAi??jumu, nosakot gadAi??jumus, kad nostiprinA?juma lAi??gums ZGN vienlaikus uzskatA?ms par iesniegumu VZD kadastra objekta vai kadastra datu reA?istrA?cijai vai aktualizA?cijai NA?VKIS.

Tiks mainAi??ts regulAi??jums arAi?? attiecAi??bA? uz apgrAi??tinA?jumu ierakstAi??A?anu VVDZ un reA?istrA?ciju NA?VKIS. TurpmA?k VVDZ uzturAi??s informA?ciju vienAi??gi par tiem lietu tiesAi??bu apgrAi??tinA?jumiem, kas Ai??paA?umam rodas no lAi??guma, testamenta vai tiesas lAi??muma, un kuru ierakstAi??A?ana zemesgrA?matA? izriet no Civillikuma. SavukA?rt NA?VKIS uzturAi??s informA?ciju par nekustamA? Ai??paA?uma objekta apgrAi??tinA?jumiem (aizsargjoslas, apgrAi??tinA?tA?s teritorijas), kas attiecas uz objektiem, nevis uz Ai??paA?umiem, un noteikti uz likuma pamata, kA? arAi?? Ai??ku, Ai??dens lietoA?anas un ceA?a servitAi??ta teritorijas.

Likumprojekti papildus paredz paplaA?inA?t Ai??paA?nieku loku, kas var vAi??rsties ar vienoto iesniegumu abA?s institAi??cijA?s, vienlaikus paplaA?inot esoA?o bAi??ves dzAi??A?anas procedAi??ru.

Vienlaikus plA?nots atvieglot arAi?? noteiktu nekustamA? Ai??paA?uma sastA?vA? esoA?o objektu ierakstAi??A?anu VVDZ un NA?VKIS, neizvirzot kA? priekA?nosacAi??jumu bAi??ves kadastrA?lo uzmAi??rAi??A?anu.

PlA?nots, ka grozAi??jumi varAi??tu stA?ties spAi??kA? 2019. gada vasarA?.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[contact-form-7 404 "Not Found"]