Piecas stratA�A?ijas, kas ir jA?A�em vA�rA? nosakot A�paA?uma cenu.

Piecas stratA�A?ijas, kas ir jA?A�em vA�rA? nosakot A�paA?uma cenu.

20170514_122010

Viens no bA�tiskA?kajiem posmiem A�paA?uma pA?rdoA?anA?, ir pareizas cenas noteikA?ana. Jums kA? pA?rdevA�jam ir bA�tiski vienoties ar savu nekustamA? A�paA?uma aA?entu par sava A�paA?uma aptuveno vA�rtA�bu. PiemA�ram, balstoties uz lA�dzA�gu A�paA?umu cenA?m JA�suA� rajonA? un citiem bA�tiskiem tirgus faktoriem, JA�s savam A�paA?umam nosakiet cenu, piemA�ram, 90,000 a��.

NA?kamais solis irA� saprast cenu amplitA�du un A?ajA? gadA�jumA?, balstoties uz tirgus faktoriem, citiem A�paA?umiem, mA�nesi, kurA? pA?rdodat, tas bA�tu starp 88,000 a�� un 92,000 a��. DA?rgA?kiem A�paA?umiem cenu amplitA�da ir nedaudz augstA?ka.

Kad bA�siet vienojuA?ies par pA?rdoA?anas cenu, ir laiks noteikt gala pA?rdoA?anas cenu.

Piecas stratA�A?ijas, kas ir jA?nem vA�rA? pA?rdevA�jam:

  1. PircA�ju a�?pA�A?aa�?domA?A?ana

A�emot vA�rA? cilvA�ku domA?A?anu un A�nekustamA? A�paA?uma augsto A�patsvaru, pircA�js nevA�las bA�t vienA�gais, kas interesA�jas par konkrA�to A�paA?umu. NovA�rtA�jot savu A�paA?umu vA�rtA�bu diapazona apakA?A�jA? daA?A?, JA�s varA�tu piesaistA�t vairA?k nekA? viena pircA�ja interesi un rezultA?tA? radA�t a�?pA�A?aa�? domA?A?anu. A�is ir aA� labs risinA?jums, ja Jums ir nepiecieA?ams A?tri pA?rdot savu A�paA?umu.

  1. Cenai ir jabA�t tA?dai, lai to varA�tu atrast nekustamo A�paA?umu meklA�tA?jA?

LielA?kA? daA?a pircA�ju un nekustamo A�paA?umu aA?entu, meklA�jot A�paA?umus par noteiktu cenu piemA�ram, 90,000 a��, nekustamo A�paA?umu datu bA?A?u vai sludinA?jumu portA?lu meklA�tA?jA? pie cenu kritA�rijiem norA?dA�s cenu lA�dz 90,000 a��. TA?tad, ja JA�s savam A�paA?umam bA�siet noteikuA?i cenu, kura ir 90,500 a��,tad pircA�js un citi nekustamo A�paA?umu aA?enti JA�s A�paA?umu palaidA�s garA?m.

  1. NekA?A�stiet radoA?i attiecA�bA? uz A�paA?uma cenu

A�oti bieA?i pA?rdevA�ji vA�las bA�t radoA?i un atA?A�irties no pA?rA�jiem pA?rdevA�jiem, nosakot A?oti savdabA�gu sava A�paA?uma cenu, piemA�ram, 69,666 a��. A�A?da dA�vaina ciparu kombinA?cija piesaista nevA�lamu uzmanA�bu. PircA�jiem radA�sies nevajadzA�gas pA?rdomas un jautA?jumi, kA?dA�A? cena ir tik dA�vaina, kurA? ir pA?rdevA�js utml. jautA?jumi. Pieredze rA?da, ka pA?rdevA�jam pA�c iespA�jas mazA?k bA�tu jA?atklA?j sava personA�ba, tA?dA�A? tas ir jA?A�em vA�rA? gan izvA�loties cenu, gan arA� visA? pA?rA�jA? A�paA?uma pA?rdoA?anas procesA?.

MA�rA�is ir demonstrA�t A�paA?umu, nevis pA?rdevA�ju un tA?dA�jA?di piesaistA�t pA�c iespA�jas plaA?A?ku potenciA?lo pircA�ju loku. IzvA�loties savdabA�gu ciparu kombinA?ciju A�paA?uma cenai, ir pretstatA? ar A?o stratA�A?iju.

  1. JA?izstrA?dA? papildus plA?ns, pirms reklamA�t A�paA?umu

BieA?i vien pA?rdevA�ji ir A?oti augstA?s domA?s par savu A�paA?umu un tA?dA�A? vA�las noteikt neadekvA?ti augstu cenu, pat tad, ja nekustamA? A�paA?uma aA?ents cenA?as pA?rliecinA?t, ka cena ir pA?rA?k augsta, savu viedokli pamatojot ar faktiem.

Lai kA?ds arA� bA�tu A�paA?nieka iemesls un vA�lme iegA�t augstA?ko cenu par savu A�paA?umu, vienmA�r ir jA?bA�t papildus plA?nam, ja gadA�jumA? nav iespA�jams pA?rdot A�paA?umu par sA?kotnA�ji noteikto cenu. VienmA�r ir jA?izstrA?dA? plA?ns a�?Ba�? gadA�jumam, ja sA?kotnA�jA? iecera ir neveiksmA�ga. TA? tiks ietaupA�ts laiks un pA?rdevA�js bA�s savlaicA�gi gatavs citam scenA?rijam, kas neradA�s nevajadzA�gas pA?rdomas un pA?rsteigumus.

  1. Cenas noteikA?ana ir nepA?rtraukta diskusija z pack without a prescription, z pack without a prescription, z pack without a prescription, z pack without a prescription, z pack without a prescription, z pack without a prescription.

Visbeidzot, rA�pA�gi ieklausieties nekustamo A�paA?umu aA?entu cenu noteikA?anas stratA�A?ijA?. Tas ir viA�u darbs un viA�i zin, kA? pareizi un uz kA?diem faktoriem balstoties, noteikt cenu. VienmA�r esiet gatavi turpinA?t diskusiju par cenu ar savu nekustamA? A�paA?uma aA?entu.

Nosakot cenu A�paA?umam ir jA?saprot, ka to nevar noteikt un aizmirst. PA?rdodot vai pA�rkot A�paA?umu, A?oti daudz negaidA�tu A�faktoru var parA?dA�ties vA�lA?k. Ja JA�s bA�siet elastA�gs un A?tri reaA?A�siet uz nosacA�jumu vai informA?cijas izmaiA�A?m, tad Jums ir lielA?kas iespA�jas iegA�t labA?ko cenu.

SvarA�gi iegaumA�t, ka A�paA?uma cenu nevar noteikt tikai balstoties uz sludinA?jumu portA?los pieejamo A�paA?umu cenA?m, jo ne tikai katrs A�paA?ums ir unikA?ls, bet arA� situA?cija. Galvenais, ir A�paA?uma gala pA?rdoA?anas cena un tA?da informA?cija nav atrodama sludinA?jumu portA?los. TA?dA�A? tikai zinoA?s nekustamA? A�paA?uma speciA?lists varA�s Jums palA�dzA�t noteikt vipareizA?ko cenu, tA?dA�jA?di pA?rdodot JA�su A�paA?umu par visaugstA?ko cenu visA�sA?kajA? laika posmA?.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[contact-form-7 404 "Not Found"]