PilsAi??ta, kura strauji attAi??stA?s - BaloA?i
DCIM100MEDIADJI_0016.JPG

BaloA?iAi?? ir pilsAi??ta LatvijA?, Ai??ekavas novadA? . TA? ir RAi??gas piepilsAi??ta, tikai 12 km attA?lumA? no galvaspilsAi??tas centra un 8 km attA?lumA? no Ai??ekavas.

BaloA?u A?Ai??rboAi??a augA?daA?a trAi??s zaA?as Ai??densroA?u lapas, apakA?Ai??jA? daA?A? – uz zaA?a fona zelta varde. A?Ai??rbonis simbolizAi?? pilsAi??tas atraA?anA?s vietu un izveidoA?anA?s vAi??sturi cost of clonidine without insurance, cost of clonidine without insurance, cost of clonidine without insurance, cost of clonidine without insurance, cost of clonidine without insurance, cost of clonidine without insurance, cost of clonidine without insurance online pharmacy azitromycin, online pharmacy azitromycin, online pharmacy azitromycin, online pharmacy azitromycin, online pharmacy azitromycin, online pharmacy azitromycin. , cost of clonidine without insurance. – no kAi??dras fabrikas strA?dnieku ciemata.

PilsAi??tas tiesAi??bas pieA?Ai??irtas 1991. gada 14. novembrAi??, vienlaikus iekA?aujot pilsAi??tas teritorijA? tuvAi??jA?s dA?rzkopAi??bas sabiedrAi??bas.

PilsAi??tas domes mAi??rAi??tiecAi??gA? darbAi??ba A?A?vusi neilga laikA? sakA?rtot pilsAi??tas infrastruktAi??ru. PaA?laik domes pA?rziAi??A? ir vidusskola, bAi??rnudA?rzs, bibliotAi??ka, kultAi??ras nams, kA? arAi?? pilsAi??tas labiekA?rtoA?ana un komunA?lA?s saimniecAi??bas darbAi??ba.

PilsAi??tA? strauji attAi??stA?s individuA?lA? un daudzstA?vu apbAi??ve, nekustamam Ai??paA?umam BaloA?os ir augsta tirgus vAi??rtAi??ba.

PilsAi??ta ir nodroA?inA?ta ar labu sabiedriskA? transporta satiksmi, no RAi??gas centra lAi??dz BaloA?iem regulA?ri kursAi?? autobusi, gar pilsAi??tas robeA?u pa automaA?istrA?li A7 – starppilsAi??tu un starptautiskie marA?ruti.

Domes darbAi??bas moto: “SakA?rtojot apkA?rtAi??jo vidi, sakA?rtojas arAi?? cilvAi??ku dvAi??seles.” Ne velti lielA?kos svAi??tkus – JA?Ai??us, Jauno gadu un Lieldienas, kA? arAi?? BAi??rnu aizsardzAi??bas dienu – svin kopA? visa pilsAi??ta. TuvA?kajA? nA?kotnAi?? paredzAi??ts ap Titurgas ezeru izveidot 60 ha lielu kultAi??ras un atpAi??tas parku ar sporta, atpAi??tas zonA?m, parku un bAi??rnu atrakcijA?m..

Viena no A?Ai?? brAi??A?a aktuA?lA?kajA?m un pieprasAi??tA?kajA?m privA?tmA?jA?m BaloA?os, atrodas Lieldienu ielA? 6. Jau A?.g. 16. n 18. jAi??nijA?Ai?? tiks organizAi??ta atvAi??rto durvju diena, uz kuru visi tiek laipni aicinA?ti. Lai tiktu nodroA?inA?ta individuA?la pieeja katram interesentam un iespAi??ja sniegt pilnu informA?ciju, visi tiek aicinA?ti iepriekA? pierakstAi??ties pie A?Ai?? Ai??paA?uma pA?rstA?vja Edmunda Heislera, zvanot pa tel.: 26624061

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[contact-form-7 404 "Not Found"]