Pirkt vai Ai??rAi??t
Riga city

Agri vai vAi??lu ikviens aizdomA?jas par savas dzAi??vesvietas iegA?di, taA?u pieAi??emot, ka pirkt dzAi??vokli ir pA?rA?k dA?rgi, cilvAi??ki bieA?i vien izvAi??las to Ai??rAi??t. Izskatot vidAi??jo tirgus piedA?vA?jumu, jA?secina, ka vidAi??jais Ai??kredAi??ta ikmAi??neA?a maksA?jums A?obrAi??d ir mazA?ks par vidAi??jo Ai??res summu un sastA?da aptuveni 250 euro.

Veicot Latvijas banku aptauju par izniegtajiem aizdevumiem, secinA?ms, ka pieprasAi??jums pAi??c mA?jokA?a kredAi??tiem pAi??dAi??jA? laikA? pieaug. AugoA?o pieprasAi??jumu nosaka gan labA?ka iedzAi??votA?ju pirktspAi??ja, gan lielA?ka mA?jokA?u kredAi??tu pieejamAi??ba, tomAi??r joprojA?m ievAi??rojamu skaitu potenciA?lo pircAi??ju attur pirmA?s iemaksas nepiecieA?amAi??ba un nepietiekams piedA?vA?jums jauno vidAi??jA?s klases mA?jokA?u segmentA?.
DzAi??vokA?a pirkA?ana

VisbieA?A?k tieA?i pirmA? iemaksa, kura sastA?da aptuveni 15% no pirmA?s iemaksas viagra immediate delivery no script lisinopril american pharmacy, no script lisinopril american pharmacy, no script lisinopril american pharmacy, no script lisinopril american pharmacy, no script lisinopril american pharmacy, no script lisinopril american pharmacy. , viagra immediate delivery, viagra immediate delivery, viagra immediate delivery, viagra immediate delivery, viagra immediate delivery, viagra immediate delivery, viagra immediate delivery. , ir par iemeslu tam, lai turpinA?tu Ai??rAi??t, jo daudziem nav pieejami lAi??dzekA?i pirmA?s iemaksas veikA?anai. Daudzus attur arAi?? ilgais kredAi??tsaistAi??bu periods, kurA? visbieA?A?k ir 20 gadi.

TomAi??r dzAi??vokA?a iegA?dei ir savi plusi un lielA?kais ieguvums ir ieguldAi??jums nA?kotnAi??. Katrs kredAi??ta maksA?jums tiek investAi??ts Ai??paA?uma iegA?dei, kurA? nA?kotnAi?? paliks Ai??paA?umA?. DzAi??vokA?a iegA?de sniedz arAi?? stabilitA?ti unAi?? iespAi??ju pieAi??emt patstA?vAi??gus lAi??mumus par dzAi??vokA?a iekA?rtojumu vai nosacAi??jumiem, nerAi??Ai??inoties ar cita Ai??paA?nieka prasAi??bA?m.

VAi??rts iegaumAi??t, ka mA?jokA?a iegA?de nekA?dA? gadAi??jumA? neuzliek par pienA?kumu nA?kamos 10 lAi??dz 30 gadus dzAi??vot vienA? dzAi??vesvietA?. Ja dzAi??vAi?? mainA?s apstA?kA?i vai ir apnikusi vecA? dzAi??vesvieta, tad ir iespAi??ja pA?rdot Ai??paA?umu un tA?dA? veidA? atbrAi??voties no kredAi??tsaistAi??bA?m.

DzAi??vokA?a Ai??re

DzAi??vokA?a Ai??rei lielA?kais pluss ir iespAi??ja izmAi??A?inA?t padzAi??vot daA?A?dA?s dzAi??vesvietA?s, lai labA?k saprastu, kurA? rajons vairA?k patAi??k vai kur tuvA?k sanA?k darbs un citas A?imenei svarAi??gas iestA?des.

IzvAi??loties Ai??rAi??t dzAi??vokli ar mAi??belAi??m, nav jA?iegulda lAi??dzekA?i mAi??beA?u un sadzAi??ves tehnikas iegA?dAi??.

TomAi??r, jA?rAi??Ai??inA?s, ka tas nav tavs Ai??paA?ums, tA?pAi??c lielA?koties bAi??s jA?spAi??j pielA?goties Ai??paA?nieka gaumei telpu iekA?rtojumA? un izvAi??lAi??tajos dizaina risinA?jumos. Papildus tam, bez saimnieka ziAi??as nedrAi??kstAi??s urbt caurumus un izdaiA?ot sienas ar saviem plauktiem.

LielA?kais mAi??nuss dzAi??vojot Ai??res mA?joklAi?? ir tas, ka nekad nevari bAi??t pilnAi??gi droA?s par to, cik ilgi tajA? vAi??l varAi??si apmesties. PAi??c lAi??guma termiAi??a beigA?m Ai??paA?niekam ir tiesAi??bas to nepagarinA?t, turklA?t arAi?? lAi??guma darbAi??bas laikA? to iespAi??jams lauzt, tA?dAi??jA?di vienmAi??r jA?bAi??t gatavam pA?rvA?ktoes. Ja nav vAi??lme mAi??A?Ai??gi sAi??dAi??t uz A?emodA?niem un vAi??lies skaidrAi??bu par nA?kotni, tad labA?k apsvAi??rt iespAi??ju mA?jokli iegA?dA?ties.

Kas jA?Ai??em vAi??rA?, nolemjot iegA?dA?ties mA?jokli

Lai ko JAi??s arAi?? izvAi??lAi??tos, noteikti ir jA?Ai??em vAi??rA? gan ikmAi??neA?a izdevumi (apdroA?inA?A?ana, komunA?lie pakalpojumi, kredAi??ta maksA?jumi), gan arAi?? teritorijas infrastruktAi??ra un nA?kotnes perspektAi??vas konkrAi??tajA? reA?ionA?.

Ja arAi?? Jums viss sAi??iet saprotams un vienkA?rA?s, vienmAi??r ir vAi??rts uzklausAi??t profesionA?A?a viedokli.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[contact-form-7 404 "Not Found"]