Pirkt vai A�rA�t
Riga city

Agri vai vA�lu ikviens aizdomA?jas par savas dzA�vesvietas iegA?di, taA?u pieA�emot, ka pirkt dzA�vokli ir pA?rA?k dA?rgi, cilvA�ki bieA?i vien izvA�las to A�rA�t. Izskatot vidA�jo tirgus piedA?vA?jumu, jA?secina, ka vidA�jais A�kredA�ta ikmA�neA?a maksA?jums A?obrA�d ir mazA?ks par vidA�jo A�res summu un sastA?da aptuveni 250 euro.

Veicot Latvijas banku aptauju par izniegtajiem aizdevumiem, secinA?ms, ka pieprasA�jums pA�c mA?jokA?a kredA�tiem pA�dA�jA? laikA? pieaug. AugoA?o pieprasA�jumu nosaka gan labA?ka iedzA�votA?ju pirktspA�ja, gan lielA?ka mA?jokA?u kredA�tu pieejamA�ba, tomA�r joprojA?m ievA�rojamu skaitu potenciA?lo pircA�ju attur pirmA?s iemaksas nepiecieA?amA�ba un nepietiekams piedA?vA?jums jauno vidA�jA?s klases mA?jokA?u segmentA?.
DzA�vokA?a pirkA?ana

VisbieA?A?k tieA?i pirmA? iemaksa, kura sastA?da aptuveni 15% no pirmA?s iemaksas viagra immediate delivery, viagra immediate delivery, viagra immediate delivery, viagra immediate delivery, viagra immediate delivery, viagra immediate delivery, viagra immediate delivery, viagra immediate delivery. , ir par iemeslu tam, lai turpinA?tu A�rA�t, jo daudziem nav pieejami lA�dzekA?i pirmA?s iemaksas veikA?anai. Daudzus attur arA� ilgais kredA�tsaistA�bu periods, kurA? visbieA?A?k ir 20 gadi.

TomA�r dzA�vokA?a iegA?dei ir savi plusi un lielA?kais ieguvums ir ieguldA�jums nA?kotnA�. Katrs kredA�ta maksA?jums tiek investA�ts A�paA?uma iegA?dei, kurA? nA?kotnA� paliks A�paA?umA?. DzA�vokA?a iegA?de sniedz arA� stabilitA?ti unA� iespA�ju pieA�emt patstA?vA�gus lA�mumus par dzA�vokA?a iekA?rtojumu vai nosacA�jumiem, nerA�A�inoties ar cita A�paA?nieka prasA�bA?m.

VA�rts iegaumA�t, ka mA?jokA?a iegA?de nekA?dA? gadA�jumA? neuzliek par pienA?kumu nA?kamos 10 lA�dz 30 gadus dzA�vot vienA? dzA�vesvietA?. Ja dzA�vA� mainA?s apstA?kA?i vai ir apnikusi vecA? dzA�vesvieta, tad ir iespA�ja pA?rdot A�paA?umu un tA?dA? veidA? atbrA�voties no kredA�tsaistA�bA?m.

DzA�vokA?a A�re

DzA�vokA?a A�rei lielA?kais pluss ir iespA�ja izmA�A?inA?t padzA�vot daA?A?dA?s dzA�vesvietA?s, lai labA?k saprastu, kurA? rajons vairA?k patA�k vai kur tuvA?k sanA?k darbs un citas A?imenei svarA�gas iestA?des.

IzvA�loties A�rA�t dzA�vokli ar mA�belA�m, nav jA?iegulda lA�dzekA?i mA�beA?u un sadzA�ves tehnikas iegA?dA�.

TomA�r, jA?rA�A�inA?s, ka tas nav tavs A�paA?ums, tA?pA�c lielA?koties bA�s jA?spA�j pielA?goties A�paA?nieka gaumei telpu iekA?rtojumA? un izvA�lA�tajos dizaina risinA?jumos. Papildus tam, bez saimnieka ziA�as nedrA�kstA�s urbt caurumus un izdaiA?ot sienas ar saviem plauktiem.

LielA?kais mA�nuss dzA�vojot A�res mA?joklA� ir tas, ka nekad nevari bA�t pilnA�gi droA?s par to, cik ilgi tajA? vA�l varA�si apmesties. PA�c lA�guma termiA�a beigA?m A�paA?niekam ir tiesA�bas to nepagarinA?t, turklA?t arA� lA�guma darbA�bas laikA? to iespA�jams lauzt, tA?dA�jA?di vienmA�r jA?bA�t gatavam pA?rvA?ktoes. Ja nav vA�lme mA�A?A�gi sA�dA�t uz A?emodA?niem un vA�lies skaidrA�bu par nA?kotni, tad labA?k apsvA�rt iespA�ju mA?jokli iegA?dA?ties.

Kas jA?A�em vA�rA?, nolemjot iegA?dA?ties mA?jokli

Lai ko JA�s arA� izvA�lA�tos, noteikti ir jA?A�em vA�rA? gan ikmA�neA?a izdevumi (apdroA?inA?A?ana, komunA?lie pakalpojumi, kredA�ta maksA?jumi), gan arA� teritorijas infrastruktA�ra un nA?kotnes perspektA�vas konkrA�tajA? reA?ionA?.

Ja arA� Jums viss sA�iet saprotams un vienkA?rA?s, vienmA�r ir vA�rts uzklausA�t profesionA?A?a viedokli.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[contact-form-7 404 "Not Found"]