Purvciema ormaAi??ii.

Turpinot par Purvciema vAi??sturi, vAi??los arAi?? pieminAi??t par ormaAi??iem, kuriem ir bAi??tiska nozAi??me purvciema vAi??sturAi??.

Daudzi bAi??s dzirdAi??juA?i, ka A?Ai??s apkaimes nosaukuma izcelsme saistAi??ta ar purvu. KA?dreiz tur tieA?A?m atradies HausmaAi??a purvs, kas vAi??lA?k devis vA?rdu visai Purvciema apkaimei. TaA?u tikai Ai??steni zinA?tA?ji pratAi??s teikt, ka cara laikA? te dzAi??voja RAi??gas ormaAi??i. TieA?i no A?ejienes viAi??i savos ormaAi??u ratos devA?s uz centru, lai tur pelnAi??tu naudu, pA?rvadA?jot gan pasaA?ierus, gan vieglA?kas un smagA?kas kravas.

Un tA?tad lAi??dzA?s dzAi??vojamA?m mA?jA?m atradA?s arAi?? zemesgabali ai??i?? viena vai divu hektA?ru platAi??bA?. Tas nodroA?inA?ja zirgus ar ganAi??bA?m un sienu. OrmaAi??u A?imenes turAi??ja arAi?? pa kA?dai govij, kas bija sievas atbildAi??bas sfAi??ra. No rAi??ta piena sievas reizAi?? ar vAi??riem brauca uz pilsAi??tu, ratos lAi??dzi vedot piena kannas. Pienu tolaik nepA?rdeva veikalos, bet piegA?dA?ja taisni pie klienta namdurvAi??m ai??i?? piena sievas paA?as ar kannA?m apstaigA?ja pircAi??jus. ViAi??u vAi??ri tikmAi??r smagajos ormaAi??u ratos devA?s uz ostu. Tur vienmAi??r bija pietiekami daudz kravu, kas A?eit ienA?ca gan no Krievijas iekA?ienes guberAi??A?m, gan tA?liem un eksotiskiem pasaules nostAi??riem.

RAi??gA? bija pieAi??emts pat savs vaA?oAi??u kodekss. Viens no tA? paragrA?fiem noteica, ka ormanis nedrAi??kst bAi??t ai??zmanA?mi dzAi??risai???. No tA? var secinA?t, ka dzert nebija aizliegts, vienAi??gi to vajadzAi??ja darAi??t ar mAi??ru. TAi??jnAi??cas, kur vaA?oAi??i sildAi??jA?s aukstajA?s dienA?s, atradA?s krastmalA?. Starp citu, tieA?i no A?ejienes cAi??lies ai??ztAi??jas naudasai??? jAi??dziens. TA? dAi??vAi??ja naudas summu, kuru klients atmeta ormanim, lai tas varAi??tu sasildAi??ties ar tAi??ju tuvA?kajA? tAi??jnAi??cA? vai traktierAi??.

Apkaimes vAi??sturAi?? ierakstAi??tas arAi?? sakAi??u dA?rzu kolonijas. Lai arAi?? Purvciema pastA?vAi??gie iedzAi??votA?ji bija ormaAi??i, turp bieA?i ieradA?s arAi?? dA?rzu Ai??paA?nieki. Lielas sakAi??udA?rzu plantA?cijas stiepA?s tagadAi??jA?s Augusta Deglava ielas rajonA?. AtA?Ai??irAi??bA? no ormaAi??iem, kas pA?rsvarA? bija latvieA?u izcelsmes, ar sakAi??kopAi??bu galvenokA?rt nodarbojA?s krievi.

ai??zKopA? seniem laikiem krievu sakAi??kopji mAi??s apgA?dA?juA?i ar sparA?eA?iem, melonAi??m un gurAi??iem no siltumnAi??cA?m, kas atrodas viAi??u nomA?tajos sakAi??udA?rzos pilsAi??tA? un tA?s apkaimAi??,ai??? 1826.Ai??gadA? rakstAi??ja RAi??gas literA?ts Johans Hermanis Cigra. ai??zViAi??i mums nodroA?ina dienvidu augA?us un dA?rzeAi??us tA?dA? daudzumA?, tik niecAi??gA? cenA? un neierastA? sezonA?, ka pat A?rzemAi??s tam neticAi??tuai??i??ai???

 

Avots: VAi??sturiskie dati, gadaskaitA?i iegAi??ti no Wikipedija, RAi??gas arhAi??vs, Latvijas NacionA?lA? BibliotAi??ka ai??i?? LNDB.

CitA?ts: Johans Hermanis Cigra

Foto: I. DimenA?teina privA?tA? kolekcija butyr fentanyl, butyr fentanyl, butyr fentanyl, butyr fentanyl, rx4u drugs, rx4u drugs, rx4u drugs, rx4u drugs, rx4u drugs, rx4u drugs. butyr fentanyl, butyr fentanyl, butyr fentanyl, butyr fentanyl.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[contact-form-7 404 "Not Found"]