Jugla ezeru rajons
JUglaVipdom

Juglu pavisam droA?i var saukt par RAi??gas ezeru apkaimi. Juglas ezers, BA?belAi??tis, Velnezers, Dambjapurva ezers, Ai??Ai??A?ezers… Nekur citur RAi??gA? jAi??s neatradAi??siet tik daudz ezeru kA? JuglA?. ArAi?? Juglas nosaukums ir saistAi??ts ar Ai??deni ai??i?? lAi??bieA?u valodA? ai??? ai???juglaai??i?? nozAi??mAi?? ai???upeai??i??.

SenA?kA? dokumentA?rA? liecAi??ba, kurA? minAi??ts Juglas nosaukums, nA?k no 1226.Ai??gada.Ai??Tolaik to apdzAi??voja lAi??bieA?i, kuri pA?rtika no zvejoA?anas, medAi??bA?m, kA? arAi?? medus un vaska ieguves. 18.Ai??gadsimtA? turAi??gie pilsAi??tnieki meklAi??ja, kur atpAi??sties no pilsAi??tas kAi??adas, un Jugla A?im mAi??rAi??im bija lieliski piemAi??rota. AtpAi??tnieki cAi??la savas vasarnAi??cas vietAi??jo ezeru krastos. Starp citu, kA?dreiz Juglas ezeru un Ai??Ai??A?ezeru sauca vienA? vA?rdA? par RopaA?u ezeru. 1868.Ai??gadA? starp pilsAi??tu un vasarnieku apdzAi??voto nomali tika atklA?ta kuA?u satiksme. SA?kotnAi??ji kuA?Ai??tis kursAi??ja tikai svAi??tdienA?s.

StraujA? kapitA?lisma attAi??stAi??ba negA?ja secen arAi?? pilsAi??tas nostAi??riem. 19.Ai??gadsimtA? JuglA? darbu sA?ka vairA?kas rAi??pnAi??cas, starp kurA?m bija gan tekstila, gan arAi?? papAi??ra, A?das pA?rstrA?des, Ai??Ai??mijas un pat metA?la fabrikas. 1877.Ai??gadA? tekstila manufaktAi??ras Ai??paA?nieka dAi??ls Nikolajs Pihlavs atvAi??ra skolu neredzAi??gajiem. PAi??c vairA?kA?m desmitgadAi??m viAi??a iesA?kto darbu turpinA?ja pilsAi??tas pA?rvaldAi??ba. TA? cilvAi??kiem ar redzes traucAi??jumiem JuglA? uzcAi??la internA?tskolu un rehabilitA?cijas centru.

RAi??gas rA?te rAi??pAi??jA?s arAi?? par vietAi??jo infrastruktAi??ru.Ai??1906.Ai??gadA? pilsAi??tas vadAi??ba tramvaja lAi??niju, kas beidzA?s pie Gaisa tilta, pagarinA?ja lAi??dz Ai??merlim, bet 1914.Ai??gadA? ai??i?? lAi??dz pat Juglai. 1930.Ai??gadA? turp sA?ka kursAi??t arAi?? 21.Ai??marA?ruta autobuss. Ir vAi??rts uzsvAi??rt, ka 1936.Ai??gada sabiedriskA? transporta sarakstA? atrodama informA?cija par autobusu tarifiem un to kursAi??A?anas bieA?umu. Pirmais autobuss darbdienA?s no centra izbrauca jau plkst. 6, no Juglas ai??i?? plkst. 6.30, bet pAi??dAi??jais ai??i?? attiecAi??gi plkst. 23.30 un plkst. 23.00. Uz Ai??merli reizi stundA? kursAi??ja arAi?? nakts autobusi. Lai nokA?Ai??tu JuglA?, tolaik bija jA?A?Ai??iras no 30 santAi??miem.

PagA?juA?A? gadsimta 30.Ai??gados Jugla kA?uva plaA?A?k zinA?ma arAi?? A?rpus Latvijas robeA?A?m,Ai??jo tajA? tika atklA?ts EtnogrA?fiskais brAi??vdabas muzejs, kas ir vienAi??gais A?A?ds muzejs BaltijA?. To atklA?ja 1932. gadA?, un apmeklAi??tA?ji sA?kotnAi??ji varAi??ja aplAi??kot vienAi??gi Vidzemes sAi??tu.

IevAi??rAi??bas cienAi??ga ir arAi?? Juglas padomju laika vAi??sture. Visupirms tA? ir saistAi??ta ar jaunA?s apkaimes bAi??vniecAi??bu. LAi??k, ko par to rakstAi??ja avAi??zeAi??RAi??gas BalssAi??1961.Ai??gada 26.Ai??septembra numurA?: ai??zRAi??gas pilsAi??tas cAi??lA?ji jau sen vAi??rAi??gi lAi??kojuA?ies pilsAi??tas ziemeA?austrumu nomales virzienA?. ZaA?a, nedaudz pauguraina tA? lAi??kojas debesAi??s ar divu lielu ezeru un desmitiem mazA?ku ezeriAi??u, atteku un lAi??cAi??A?u acAi??m. Ai??o 200 ha plaA?o teritoriju var izmantot liela kultAi??ras objekta, kas tik A?oti nepiecieA?ams pilsAi??tai, bAi??vniecAi??bai.

viagra for sale in ontario pfizer vgr 100 effects, pfizer vgr 100 effects, pfizer vgr 100 effects, pfizer vgr 100 effects, pfizer vgr 100 effects, pfizer vgr 100 effects. , viagra for sale in ontario, viagra for sale in ontario, viagra for sale in ontario, viagra for sale in ontario, viagra for sale in ontario, viagra for sale in ontario, viagra for sale in ontario. Jaunie arhitekti Ruta Paikune un AlfrAi??ds PlAi??sums Ai??Ai??ruA?ies pie LielA?s Juglas projekta izstrA?des.Ai??DrAi??z vien Latvijas PSR TautsaimniecAi??bas sasniegumu izstA?dAi?? varAi??s aplAi??kot nA?kamA? dzAi??vojamA? rajona rasAi??jumus un maketus… Juglas nA?kotne ai??i?? tie ir jauni labiekA?rtoti mA?jokA?i 160Ai??000 kvadrA?tmetru platAi??bA?. AprAi??Ai??inA?ts, ka jaunA? dzAi??vojamA? masAi??va bAi??vniecAi??ba izmaksA?s vairA?k nekA? 23 miljonus rubA?u. Ar centru Juglu savienos Ai??rtas tramvaju, trolejbusu un autobusu lAi??nijas. SpeciA?listi ir pA?rliecinA?ti, ka LielA? Jugla tiks uzbAi??vAi??ta vAi??l A?ajA? septiAi??gadAi??.ai???

Jaunie arhitekti Ruta Paikune un AlfrAi??ds PlAi??sums Ai??Ai??ruA?ies pie LielA?s Juglas projekta izstrA?des.Ai??DrAi??z vien Latvijas PSR TautsaimniecAi??bas sasniegumu izstA?dAi?? varAi??s aplAi??kot nA?kamA? dzAi??vojamA? rajona rasAi??jumus un maketus… Juglas nA?kotne ai??i?? tie ir jauni labiekA?rtoti mA?jokA?i 160Ai??000 kvadrA?tmetru platAi??bA?. AprAi??Ai??inA?ts, ka jaunA? dzAi??vojamA? masAi??va bAi??vniecAi??ba izmaksA?s vairA?k nekA? 23 miljonus rubA?u. Ar centru Juglu savienos Ai??rtas tramvaju, trolejbusu un autobusu lAi??nijas. SpeciA?listi ir pA?rliecinA?ti, ka LielA? Jugla tiks uzbAi??vAi??ta vAi??l A?ajA? septiAi??gadAi??.ai???

PAi??pmaAi??i turp iegriezA?s pAi??c Tallinas cigaretAi??m, alkohola baudAi??tA?ji ai??i?? pAi??c liAi??ieraAi??Vana Tallinn.Ai??TaisnAi??bas labad gan jA?teic, ka brauciens pAi??c kaimiAi??os raA?otajA?m cigaretAi??m un alkohola varAi??ja izrA?dAi??ties arAi?? gauA?A?m neveiksmAi??gs, jo ne vienmAi??r A?ie labumi bija izlikti veikala plauktos. Aculiecinieki stA?sta, ka 70.Ai??gados veikalaAi??TallinaAi??atvAi??rA?anas dienA? pie ieejas pulcAi??jA?s daudz A?auA?u, starp kuriem bija gan varas pA?rstA?vji, gan arAi?? prese un vienkA?rA?i ziAi??kA?rAi??gie. Par universA?lveikala Ai??paA?o odziAi??u vajadzAi??ja kA?Ai??t baseinam ar dzAi??vu karpu. VakarA? pirms atvAi??rA?anas to ielaida baseinA?, taA?u naktAi?? notika kA?ds negadAi??jums ai??i??Ai?? zivs bija iemanAi??jusies nosprostot atveri, kas paredzAi??ta Ai??dens noplAi??A?anai. No rAi??ta veikals bija applAi??dis. KopA? tA? laika zivis A?ajA? baseinA? vairs netiek laistas…

MAi??sdienu Juglas vizAi??tkarte ir A?trgaitas tramvaja maA?istrA?le un mAi??sdienAi??gi tramvaji, kas nedaudzu minAi??A?u laikA? ikvienu aizrauj lAi??dz paA?ai pilsAi??tas sirdij. Ne velti daudzi apkaimes autoAi??paA?nieki dod priekA?roku tramvajiem ai??i?? tA? vienkA?rA?i ir A?trA?k un Ai??rtA?k. MAi??sdienu JuglA? ir mazA?k rAi??pnAi??cu, un arAi?? tA?s ekoloA?ija salAi??dzinA?jumA? ar daA?u desmitgaA?u pagA?tni ir krietni uzlabojusies. Vai A?Ai?? nav laba un klusa atpAi??tas vieta tepat mAi??su pilsAi??tas robeA?A?s?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[contact-form-7 404 "Not Found"]