KA? radA?s purvciems?
Screen Shot 2018-04-27 at 12.54.45

Un kA? tad izveidojies Purvciems?

Purvciema vAi??sture kA? apdzAi??votai RAi??gas pilsAi??tas daA?ai nav pA?rA?k sena, salAi??dzinoA?i ar citiem RAi??gas dzAi??vojamiem rajoniem, jo A?ajA? teritorijA? atradA?s HausmaAi??a purvs, kurA? Ai??sti nebija piemAi??rtots apdzAi??voA?anai tajA? laika periodA?.

viagra uk tesco, viagra uk tesco, viagra uk tesco, viagra uk tesco generic viagra buy uk, generic viagra buy uk, generic viagra buy uk, generic viagra buy uk, generic viagra buy uk, generic viagra buy uk. , viagra uk tesco, viagra uk tesco, viagra uk tesco, viagra uk tesco.

Ai??VA?rdu Purvciems sA?ka lietot tikai 19. gs. Ai??otrajA? pusAi??, atvasinot no vA?rda “Purvs”.

Ai??17.gssAi??Ai??beigA?s A?Ai?? teritorija bija pazAi??stama kA? “HausmaAi??a purvs”, kas nav detalizAi??ti pAi??tAi??ts, izAi??emot kAi??dras dziA?uma mAi??rAi??jumus, pirms apkaimes apbAi??ves. HausmaAi??a purva platAi??ba bija aptuveni 60 hektA?ri. Purva neapbAi??vAi??tA? daA?a vAi??l 20. gs.Ai??50-jos gados tika izmantota kA? RAi??gas pilsAi??tas izgA?ztuve.

18. gs. beigA?s purva apkA?rtnAi?? dzAi??voja tikai daA?i brAi??vzemnieki un to A?imenes,daA?u gadu desmitu laikA? purvciems Ai??kA?uva par mazu A?imeAi??u apdzAi??votu vietu pierAi??gA?, jeb nosacAi??ti netA?lu, Ai??sA? laikA? ar riteni vai zirga pajAi??gu izbraucamu attA?lumu lAi??dz galvaspilsAi??tai RAi??ga un tA?s slavenajA?m “RAi??gas bodAi??m”. Pirmais, kas A?ajA? teritorijA? apmetA?s uz dzAi??vi un aiz smilA?u kalniem sA?ka 1742. gadA? celt savu muiA?iAi??u bija Johans Bernhards FiA?ers, kas bija Krievijas Ai??eizarienes Annas A?rsts un visas Krievijas medicAi??niskA?s pA?rvaldes priekA?nieks. SA?kumA? muiA?a tika saukta par Aizkalni (Hinterbergen), bet vAi??lA?k par FiA?ermuiA?u (Fischerhof). 1794. gadA? muiA?a nonA?ca tirgotA?ja GrAi??zena Ai??paA?umA?, kurA? to paplaA?inA?ja, iepAi??rkot blakus esoA?A?s zemes, kopA? tA? laika muiA?a ieguva sev arAi?? GrAi??ziAi??muiA?as nosaukumu (GrAi??ziAi??a muiA?a atradA?s A?odienas Purvciema teritorijA? un maza daA?a GrAi??ziAi??kalnA?). VAi??lA?kos gados viss lielais GrAi??ziAi??muiA?as gruntsgabals nonA?ca RAi??gas vecticAi??bnieku sociA?lA?s palAi??dzAi??bas organizA?cijas ai??i?? GrebenA?A?ikova labdarAi??bas iestA?des Ai??paA?umA?, kurai tas piederAi??ja lAi??dz pat 1940. gadam. Ilgu laiku A?ajA? teritorijA? bija sastopamas pA?avas un dA?rzi, kA? arAi?? nelieli namiAi??i.

TagadAi??jA? Purvciema teritorija RAi??gas pilsAi??tas administratAi??vajA?s robeA?A?s netika iekA?auta visa uzreiz, bet gan divA?s daA?A?s. 1828. gadA? tika iekA?auta teritorija starp tagadAi??jA?m Purvciema, NAi??cgales un Dzelzavas ielA?m un dzelzceA?u, bet pA?rAi??jA? teritorija tika iekA?auta tikai 1924. gadA?. SenA?kA? apbAi??ve A?ajA? rajonA? bija gar galvenajiem satiksmes ceA?iem, no A?odienas viedokA?a raugoties, gar Augusta Deglava, Purvciema, Stirnu un A?nijas ielA?m.

Avots: VAi??sturiskie dati, gadaskaitA?i iegAi??ti no Wikipedija, RAi??gas arhAi??vs, Latvijas NacionA?lA? BibliotAi??ka – LNDB.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[contact-form-7 404 "Not Found"]