Спрашивали - отвечаем. Договор об уходе. Как оформить?

Спрашивали – отвечаем. Договор об уходе. Как оформить?

Приветствую Вас на нашем информационном портале, в рубрике #jautājums_vipdom

 

Jautājums/Вопрос

 

Es kopju vecu sievieti, savu kaimiņieni. Viņa ir man apsolījusi atstāt savu dzīvokli, ja turpināšu viņu kopt. Kā to noformēt?

[Я ухаживаю за пожилой женщиной. Она мне обещала оставить свою квартиру, если продолжу за ней ухаживать. Как это оформить?]

 

Atbilde/Ответ

 

Tādu vienošanos, ar ko kaimiņiene atdod jums savu dzīvokli, bet Jūs apņematies kaimiņieni uzturēt, sauc par uztura līgumu. Tas nozīmē, ka Jūs kļūstat par dzīvokļa īpašnieci, bet par to Jums kaimiņiene jāuztur līdz pat viņas aiziešanai mūžībā. Civillikuma 2098. pantā noteikts, ka uzturs ir ne tikai kopšana, bet arī ēdiens, miteklis un apģērbs. Tā ir ļoti nopietna atbildība uzņemties gādāt par vecu cilvēku. Pirms uzņemties šo pienākumu, jāatceras, ka pašvaldībām ir tiesības atteikt sociālo palīdzību personām, kuras noslēgušas uztura līgumu. Piemēram, 2013. gada 15. janvāra Rīgas domes saistošo noteikumu Nr. 202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā” 25.2. punkts paredz, ka personas, kas noslēgušas uztura līgumu, nevar pretendēt uz pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, uz dzīvokļa pabalstu, uz pabalstu veselības aprūpei, uz pabalstu izglītības ieguves atbalstam, kā arī uz pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai.

 

[Соглашение, в котором ваш сосед отдает вам свою квартиру, но вы обязуетесь ухаживать и  поддерживать своих соседей, называется договором об уходе. Это означает, что вы становитесь владельцем квартиры, но вы должны поддерживать соседку, пока она не уйдет из жизни. В статье 2098 Гражданского закона говорится, что уход – это не только обслуживание, но также еда и одежда. Это очень серьезная ответственность по уходу за пожилым человеком. Прежде чем приступить к выполнению этого обязательства, следует помнить, что местные органы власти имеют право отказаться от социальной помощи людям, которые заключили договор об уходе. Например, 15 января 2013 года Рижская дума обязана соблюдать правила Nr. 202 «О признании семьи или лица, живущего как малообеспеченные  и социальные пособия в Рижском муниципалитете» 25.2. В пункте 1 предусматривается, что лица, заключившие контракт об уходе, не могут претендовать на пособия.]

______________________________________

Если у Вас возникают вопросы, связанные с недвижимым имуществом, пишите нам
info@vipdom.lv
или звоните +37120003314

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[contact-form-7 404 "Not Found"]