StrazdumuiA?a - Viens no 17. gs. saglabA?tajiem arhitektAi??ras pieminekA?iem Juglas rajonA?

StrazdumuiA?a – Viens no 17. gs. labA?k saglabA?tajiem arhitektAi??ras pieminekA?iem Juglas rajonA?

StrazdumuiA?a bija privA?ta dzimtmuiA?a, kurai piederAi??ja divas zemnieku ai??i?? OdiAi??a un KAi??las ai??i?? sAi??tas ar nelielu aramzemi. OdiAi??a sAi??tas saimnieka lietoA?anA? bija ap astoAi??as pAi??rvietas, KAi??las sAi??tas saimniekam – ap septiAi??as pAi??rvietas zemes. Gan KAi??la, gan OdiAi??A? papildus nodarbojA?s ar zveju Juglas ezerA? un Ai??Ai??A?ezerA? un pA?rdeva alu un degvAi??nu Juglas ezera krastos atpAi??tA? izbraukuA?ajiem RAi??gas iedzAi??votA?jiem. Abi zemnieki deva naturA?lA?s nodevas StrazdumuiA?as Ai??paA?niekam (to skaitA? arAi?? vienu tAi??kstoti A?A?vAi??tu Ai??Ai??A?u katrs) un pildAi??ja klauA?as kA?jA?m un ar zirgu, apstrA?dA?dami StrazdumuiA?as nelielos tAi??rumus, kur 19.gadsimta sA?kumA? iesAi??ja ap 10 pAi??ru rudzu, astoAi??u pAi??ru mieA?u, 12 pAi??ru auzu un 80 pAi??ru kartupeA?u.

JuglaMuiza

1510.gadA? RAi??gas rA?te ierA?dAi??ja nevA?cu nomniekam KlA?vam RamiAi??am zemes gabalu, kurA? viAi??A? saimniekoja vairA?kas paaudzes ai??i?? vAi??lA?k A?eit tapa StrazdumuiA?a. VAi??lA?k A?eit dzAi??voja SAi??velbeinu dzimta, kura 1680.gadA? to atdeva rentAi?? OdiAi??iem – latvieA?u zemnieku un zvejnieku dzimtai.

Pati StrazdumuiA?a pirmo reizi vAi??stures avotos minAi??ta jau 1528. gadA?, kad tA? tiek dAi??vAi??ta par Thoravestenhof, pAi??c tA?s pirmA? Ai??paA?nieka RAi??gas patricieA?a Arenda Toravesta uzvA?rda. VAi??lA?k tA?s nosaukums mainAi??jies uz Trastenhof, Strassenhof un buy viagra without prescription online, viagra 2 tabletten online ohne rezept, viagra 2 tabletten online ohne rezept, viagra 2 tabletten online ohne rezept, viagra 2 tabletten online ohne rezept, viagra 2 tabletten online ohne rezept, viagra 2 tabletten online ohne rezept. buy viagra without prescription online, buy viagra without prescription online, buy viagra without prescription online, buy viagra without prescription online, buy viagra without prescription online, buy viagra without prescription online, buy viagra without prescription online. Strasdenhof. A. Toravesta A?imenei StrazdumuiA?a piederAi??jusi lAi??dz 18. gs. vidum.

1741.gadA? par muiA?as Ai??paA?nieku kA?uva birA?ermeisters Budbergs. ViAi??a laikA? muiA?as teritorija kA?uva plaA?A?ka un vAi??l labA?k kopta. No 1764. gada lAi??dz 1781.gadam A?eit saimniekoja Budberga dAi??ls VoldemA?rs DAi??trihs fon Budbergs. 1770. gadA? viAi??A? vecajai kungu mA?jai pretAi?? uzcAi??la jauno kungu mA?ju, kas saglabA?jusies vAi??l lAi??dz mAi??su dienA?m. 1781. gadA? par muiA?as Ai??paA?nieku kA?uva LielA?s A?ildes vecA?kais, namnieks Hermanis Fromholds, pAi??c viAi??a nA?ves muiA?A? saimniekoja viAi??a atraitne Doroteja.

strazdmuiza1

1790. gadA? uz muiA?as zemes, ko ieskA?va smilA?aini lAi??dzenumi un pA?rpurvojuA?ies lAi??dzenumi, tika izveidots angA?u stila ainavu parks ai??i?? StrazdumuiA?as parks, ko nodAi??vAi??ja par godu muiA?as Ai??paA?niecei Dorotejai fon Fromholdei par Dorotejas lAi??ksmi. MuiA?as parks bija A?oti populA?ra rAi??dzinieku atpAi??tas vieta, minAi??ts, ka A?eit bez pastaigA?m un romantiskiem laivu braucieniem, notikuA?as arAi?? iedzerA?anas un kautiAi??i.

1801. gadA? muiA?u nopirka tirgotA?js Foortrams, bet 1803. gadA? par muiA?as Ai??paA?nieku kA?uva policijas apriAi??Ai??a priekA?nieks BAi??renss fon Rautenfelds. No 1816. lAi??dz 1827. gadam par muiA?as Ai??paA?nieku kA?uva rA?tskungs Georgs Ludvigs Ai??topelbergs. 1827.gadA? StrazdumuiA?u Ai??paA?umA? ieguva RAi??gas rAi??pnieks Johans Teodors Pihlaus, kas te uzcAi??la kokvilnas vAi??rpA?anas un krA?soA?anas manufaktAi??ru, daA?Ai??ji nolAi??dzinot Ai??rgA?u kalnus un izliekot no savas mA?jas OdiAi??u zemnieku.

Pihlavu dzimtas pA?rstA?vji A?eit dzAi??vojuA?i lAi??dz 1. Pasaules karam. Johanam Teodoram bija trAi??s dAi??li ai??i?? Reinholds Ludvigs Pihlavs, Nikolajs Andreass Pihlavs un Teodors Eduards Pihlavs. PAi??c J. T. Pihlava nA?ves 1856. gadA? StrazdumuiA?a tika sadalAi??ta trAi??s atseviA?Ai??os Ai??paA?umos ai??i?? villA?s. Viena daA?a palika atraitnei Annai A?ertrAi??dei ar jaunA?ko dAi??lu T. E. Pihlavu, bet pA?rAi??jA?s divas ai??i?? abiem vecA?kajiem dAi??liem R. L. Pihlavam un N. A. Pihlavam. Savas dzAi??ves laikA? N. A. Pihlavs un viAi??a A?imenes locekA?i aktAi??vi atbalstAi??ja NeredzAi??go institAi??tu, pieA?Ai??irot ziedojumus.

strazdumuizas-parks_b

1926. gadA? StrazdumuiA?as kungu namA? tika atklA?ta pilsAi??tas bAi??rnu patversme. 1947./1948.gadA? Ai??kA? atradA?s 8. bAi??rnunams. PAi??c tA? likvidA?cijas telpas nodeva RAi??gas vA?jredzAi??go un neredzAi??go bAi??rnu internA?tskolas vajadzAi??bA?m.

KatrAi??nas_muiA?a_RAi??gas_kartAi??_1930

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[contact-form-7 404 "Not Found"]