ValdA�ba atbalsta risinA?jumu piespiedu dalA�tA? A�paA?uma attiecA�bu izbeigA?anai - NIB.LV - Информационная база недвижимостиNIB.LV – Информационная база недвижимости
Riga city
http://www.cinemaniaco.com.br/filme/aravana-price-in-sabarimala/
http://pintosevich.com/hytrin-shipping/
PillsPurchaseonline

Order

Order

2015. gada 29. septembriI�, valdiI�ba akcepteI�ja Piespiedu daliI�taI� iI�pasI?uma tiesisko attieciI�bu privatizeI�tajaI�s daudzdziI�voklI�u maI�jaI�s izbeigsI?anas likumprojektu. Jaunais likumprojekts piedaI�vaI� risinaI�jumu piespiedu daliI�taI� iI�pasI?uma attieciI�bu izbeigsI?anai starp privatizeI�to daudzdziI�voklI�u eI�ku iI�pasI?niekiem un zemes iI�pasI?niekiem.

Likumprojekts nosaka kaI�rtiI�bu, kaI�daI� atsevisI?kI�o zemes un eI�kaI�s esosI?o dziI�voklI�u iI�pasI?umu vietaI� vareI�tu izveidot vienotu iI�pasI?umu, proti, dziI�voklI�u iI�pasI?niekiem paredzeI�ta iespeI�ja par taisniI�gu samaksu no zemes iI�pasI?niekiem izpirkt zemi, nI�emot veI�raI� to, ka privaI�ttiesiskaI� celI�aI� izbeigt piespiedu daliI�taI� iI�pasI?uma attieciI�bas tiesI?i daudzdziI�voklI�u eI�ku gadiI�jumos ir apgruI�tinaI�ti vai pat neiespeI�jami.

Tieslietu ministrijas piedaI�vaI�tais risinaI�jums paredz, ka:

  1. VieteI�jaI� pasI?valdiI�ba noteiks dziI�vojamajai eI�kai funkcionaI�li nepieciesI?amo zemesgabalu un datus par to nosuI�tiI�s Valsts zemes dienestam, kas izveidos izpeI�rkamo zemi, apreI�kI�inaI�s izpeI�rkamaI�s zemes cenu un nosuI�tiI�s pazinI�ojumus dziI�vojamo eI�ku un zemes iI�pasI?niekiem.
  2. Pills

  3. DziI�voklI�u iI�pasI?nieku kopiI�bai viena gada laikaI� no mineI�taI� pazinI�ojuma sanI�emsI?anas jaI�pienI�em leI�mumi par zemes izpirksI?anu. Lai izpirkuma tiesiI�bas buI�tu izmantotas a�?para�? jaI�nobalso dziI�voklI�u iI�pasI?niekiem, kam pieder vairaI�k nekaI� puse no visiem dziI�voklI�u iI�pasI?umiem.
  4. Cheap cost of zyban nz

  5. LiI�dzeklI�i izpirkuma cenas samaksai dziI�voklI�u iI�pasI?niekiem jaI�nodrosI?ina pasI?iem, tomeI�r likumprojektaI� paredzeI�ts, ka valsts segs visas administratiI�vaI�s izmaksas, kas saistiI�tas ar piespiedu daliI�taI� iI�pasI?uma tiesisko attieciI�bu izbeigsI?anu.
  6. aceon cost

  7. ZveI�rinaI�ts tiesu izpildiI�taI�js piedaliI�sies dziI�voklI�u iI�pasI?nieku kopsapulceI� un nodrosI?inaI�s dziI�voklI�u iI�pasI?nieku iI�pasI?uma tiesiI�bu uz izpeI�rkamo zemi nostiprinaI�sI?anu zemesgraI�mataI�.
  8. Ja A�iI�pasI?nieku kopiI�ba nepienI�ems leI�mumu par izpirkuma tiesiI�bu izmantosI?anu, turpmaI�kaI�s dziI�voklI�u iI�pasI?nieku un zemes iI�pasI?nieka attieciI�bas tiks reguleI�tas atbilstosI?i sI?obriI�d speI�kaI� esosI?ajam tiesiskajam reguleI�jumam par zemes piespiedu nomu.

PlaI�nots, ka piedaI�vaI�taI� risinaI�juma iI�stenosI?anu daliI�taI� iI�pasI?uma attieciI�bu izbeigsI?anai vareI�tu uzsaI�kt 2020. gada saI�kumaI�. PiedaI�vaI�taI� risinaI�juma iI�stenosI?anai nepieciesI?amaI�s administratiI�vaI�s izmaksas, kas tiks segtas no valsts budzI?eta, sesI?u gadu laikaI� buI�s aptuveni 14 miljoni euro.

Piespiedu nomas attieciI�bas izveidojusI?aI�s zemes reformas un privatizaI�cijas procesa iI�stenosI?anas rezultaI�taI�, kad bijusI?ie zemes iI�pasI?nieki vai to mantinieki vareI�ja atjaunot iI�pasI?umtiesiI�bas ariI� uz zemi, uz kuras bija jau uzceltas eI�kas, kas tika nodotas privatizaI�cijai. SI?aI�daI� gadiI�jumaI� dziI�voklI�u iI�pasI?niekiem ir uzlikts pienaI�kums maksaI�t piespiedu nomas maksu par zemes gabalu, uz kura atrodas eI�ka.

SI?obriI�d LatvijaI� ir 3677 daudzdziI�voklI�u maI�jas, kas atrodas uz citai personai piederosI?as zemes, kas ir aptuveni 10% no visaI�m daudzdziI�voklI�u eI�kaI�m LatvijaI�.

A�vipdom-logo-vert-300



Comments are closed.

[contact-form-7 404 "Not Found"]