karjera nekustamo A�paA?umu nozarA�

Vai zinA?ji, ka nekustamo A�paA?umu aA?ents ir viena no labA?k apmaksA?tajA?m profesijA?m? Vai zini, kA?pA�c? Jo viss ir atkarA�gs no Tevis! Jo Tu aktA�vA?ks esi, jo vairA?k saA�em! DarA�jumu summas svA?rstA?s no daA?iem simtiem lA�dz pat vairA?kiem miljoniem eiro.

Kas vA�l tev bA�tu jA?zina?

Ar ko tad A�sti nodarbojas nekustamo A�paA?umu aA?ents?
Viens no A?A� biznesa stA�rakmeA�iem ir nepA?rtraukta klientu meklA�A?ana, kas nodroA?ina lielA?kos panA?kumus A?ajA? profesijA?. TA? ir pastA?vA�ga komunikA?cija un informA?cijas iegA�A?ana, kas var tikt realizA�ta visdaA?A?dA?kajos veidos: zvani potenciA?lajiem klientiem, darbs ar datu bA?zA�m, darbs teritorijA?, korespondences sA�tA�A?ana, kontaktu dibinA?A?ana utt. Ja Tu vA�lies gA�t panA?kumus A?ajA? biznesA?, svarA�gi ir veikt visas A?A�s aktivitA?tes!

Vai es to varu?
Galvenais, ko no Tevis sagaidA?m, ir Tavs lA�dera potenciA?ls, spilgti izteiktu individuA?lismu un nestandarta domA?A?anu. Tev ir jA?bA�t spA�jA�gam kontaktA�ties ar jebkuru cilvA�ku, vA�lmei pA?rdot un palA�dzA�t klientam atrast vislabA?ko risinA?jumu, interesei pelnA�t vairA?k kA? 500EUR/mA�nesA� un gribasspA�kam vienmA�r sasniegt savu mA�rA�i.

MA�su apmA?cA�bas a�� Tavi panA?kumi!
MA�s apzinA?mies, ka apmA?cA�bai ir milzA�ga nozA�me Tavu panA?kumu gA�A?anA?. IespA�jams, Tev nekad nav bijusi saskarsme ar nekustamiem A�paA?umiem, iespA�jams, Tu zini mazliet, bet vA�lies uzzinA?t vairA?k. MA�s piedA?vA?jam intensA�vu un nepA?rtrauktu apmA?cA�bu visas Tavas karjeras laikA?.

3 visbieA?A?k uzdotie jautA?jumi:

Cik daudz es varA�A?u nopelnA�t?
Tas ir atkarA�gs tikai no Tevis paA?a. MA�su aA?entus var atpazA�t pA�c viA�u profesionalitA?tes, vA�lmes palA�dzA�t klientam un spA�jas produktA�vi darboties. Savus ienA?kumu griestus Tu nosaki pats, mA�s darA?m visu iespA�jamo, lai Tev palA�dzA�tu sasniegt Tavus mA�rA�us.

Vai man ir vajadzA�ga iepriekA?A�ja darba pieredze, lai iegA�tu darbu Vipdom real estate kompanijA? generic exelon capsules, generic exelon capsules, generic exelon capsules, generic exelon capsules, generic exelon capsules, generic exelon capsules, generic exelon capsules, generic exelon capsules. ?
NA�. MA�s apzinA?mies to, ka situA?cijA?, kad Tu esi nolA�mis vai nu uzsA?kt savu pirmo darbu vai mainA�t lA�dzA?inA�jo sfA�ru, pieredzes trA�kums bieA?i ir tas, kas Tevi A?ajA? procesA? var apturA�t. MA�s nodroA?inA?m pietiekami profesionA?lu apmA?cA�bu un atbalstu, lai Tu varA�tu apgA�t visu vajadzA�go, kas nepiecieA?ams veiksmA�gai karjerai nekustamo A�paA?umu jomA?.

Vai man bA�s izaugsmes iespA�jas?
JA?! MA�su uzA�A�mumA? pastA?v izaugsmes iespA�jas. PirmkA?rt, klienti un nekustamais A�paA?ums, ar ko Tu strA?dA?, laika gaitA? var kA?A�t lielA?ki un nozA�mA�gA?ki. OtrkA?rt – mA�su uzA�A�mums nemitA�gi aug un attA�stA?s, tiek veidotas jaunas nodaA?as, uzsA?kti jauni projekti un A?o projektu vadA�A?anai mA�s vislabprA?tA?k izvA�lamies cilvA�kus no mA�su paA?u vidus. Ka arA� nodroA?inA?sim PerspektA�vu izaugsmi iekA? KompA?nijas lA�dz vadoA?A? eksperta, filiA?les vadA�tA?ja lA�menim.

Ko mA�s varam Tev piedA?vA?t?

NEKUSTAMOA� A?PAA�UMU AA?ENTS

Ja Tu savA? dzA�vA� esi guvis kaut vienu uzvaru, tad Tu esi A�stais! MA�s meklA�jam mA�rA�tiecA�gas, komunikablas un par sevi pA?rliecinA?tas personA�bas. MA�rA�is ir viens a�� ilgstoA?a un abpusA�ji izdevA�ga sadarbA�ba vienotA? komandA?. MA�s pieA�emam darbA? personA�bas, nevis profesionA?A?us. TA?dA�A? izvA�loties darbiniekus, noteicoA?A? nav ne pretendentu izglA�tA�ba, ne lA�dzA?inA�jA? darba pieredze.

NEKUSTAMO A?PAA�UMU PA�RDOA�ANAS EKSPERTI

Ja Tu jau esi strA?dA?jis nekustamo A�paA?umu kompA?nijA? vai dari to vA�l joprojA?m, tomA�r esi nolA�mis kaut ko mainA�t, tad sA�ti savu CV mums! VienA�gais nosacA�jums no mA�su puses: Tev jA?bA�t personA�bai un jA?bA�t gatavam pieA�emt mA�su filozofiju un vA�rtA�bas.

 

SA�tiet savu CV jau tA�lA�t uz JOB@VIPDOM.LV un tiksimies intervijA?.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[contact-form-7 404 "Not Found"]