karjera nekustamo Ai??paA?umu nozarAi??

Vai zinA?ji, ka nekustamo Ai??paA?umu aA?ents ir viena no labA?k apmaksA?tajA?m profesijA?m? Vai zini, kA?pAi??c? Jo viss ir atkarAi??gs no Tevis! Jo Tu aktAi??vA?ks esi, jo vairA?k saAi??em! DarAi??jumu summas svA?rstA?s no daA?iem simtiem lAi??dz pat vairA?kiem miljoniem eiro.

Kas vAi??l tev bAi??tu jA?zina?

Ar ko tad Ai??sti nodarbojas nekustamo Ai??paA?umu aA?ents?
Viens no A?Ai?? biznesa stAi??rakmeAi??iem ir nepA?rtraukta klientu meklAi??A?ana, kas nodroA?ina lielA?kos panA?kumus A?ajA? profesijA?. TA? ir pastA?vAi??ga komunikA?cija un informA?cijas iegAi??A?ana, kas var tikt realizAi??ta visdaA?A?dA?kajos veidos: zvani potenciA?lajiem klientiem, darbs ar datu bA?zAi??m, darbs teritorijA?, korespondences sAi??tAi??A?ana, kontaktu dibinA?A?ana utt. Ja Tu vAi??lies gAi??t panA?kumus A?ajA? biznesA?, svarAi??gi ir veikt visas A?Ai??s aktivitA?tes!

Vai es to varu?
Galvenais, ko no Tevis sagaidA?m, ir Tavs lAi??dera potenciA?ls, spilgti izteiktu individuA?lismu un nestandarta domA?A?anu. Tev ir jA?bAi??t spAi??jAi??gam kontaktAi??ties ar jebkuru cilvAi??ku, vAi??lmei pA?rdot un palAi??dzAi??t klientam atrast vislabA?ko risinA?jumu, interesei pelnAi??t vairA?k kA? 500EUR/mAi??nesAi?? un gribasspAi??kam vienmAi??r sasniegt savu mAi??rAi??i.

MAi??su apmA?cAi??bas ai??i?? Tavi panA?kumi!
buy valtrex in canada, buy valtrex in canada, buy valtrex in canada, buy valtrex in canada, buy valtrex in canada, buy valtrex in canada. MAi??s apzinA?mies, ka apmA?cAi??bai ir milzAi??ga nozAi??me Tavu panA?kumu gAi??A?anA?. IespAi??jams, Tev nekad nav bijusi saskarsme ar nekustamiem Ai??paA?umiem, iespAi??jams, Tu zini mazliet, bet vAi??lies uzzinA?t vairA?k. MAi??s piedA?vA?jam intensAi??vu un nepA?rtrauktu apmA?cAi??bu visas Tavas karjeras laikA?.

3 visbieA?A?k uzdotie jautA?jumi:

Cik daudz es varAi??A?u nopelnAi??t?
Tas ir atkarAi??gs tikai no Tevis paA?a. MAi??su aA?entus var atpazAi??t pAi??c viAi??u profesionalitA?tes, vAi??lmes palAi??dzAi??t klientam un spAi??jas produktAi??vi darboties. Savus ienA?kumu griestus Tu nosaki pats, mAi??s darA?m visu iespAi??jamo, lai Tev palAi??dzAi??tu sasniegt Tavus mAi??rAi??us.

Vai man ir vajadzAi??ga iepriekA?Ai??ja darba pieredze, lai iegAi??tu darbu Vipdom real estate kompanijA? generic exelon capsules, generic exelon capsules, generic exelon capsules, generic exelon capsules, generic exelon capsules, generic exelon capsules, generic exelon capsules, generic exelon capsules. ?
NAi??. MAi??s apzinA?mies to, ka situA?cijA?, kad Tu esi nolAi??mis vai nu uzsA?kt savu pirmo darbu vai mainAi??t lAi??dzA?inAi??jo sfAi??ru, pieredzes trAi??kums bieA?i ir tas, kas Tevi A?ajA? procesA? var apturAi??t. MAi??s nodroA?inA?m pietiekami profesionA?lu apmA?cAi??bu un atbalstu, lai Tu varAi??tu apgAi??t visu vajadzAi??go, kas nepiecieA?ams veiksmAi??gai karjerai nekustamo Ai??paA?umu jomA?.

Vai man bAi??s izaugsmes iespAi??jas?
JA?! MAi??su uzAi??Ai??mumA? pastA?v izaugsmes iespAi??jas. PirmkA?rt, klienti un nekustamais Ai??paA?ums, ar ko Tu strA?dA?, laika gaitA? var kA?Ai??t lielA?ki un nozAi??mAi??gA?ki. OtrkA?rt – mAi??su uzAi??Ai??mums nemitAi??gi aug un attAi??stA?s, tiek veidotas jaunas nodaA?as, uzsA?kti jauni projekti un A?o projektu vadAi??A?anai mAi??s vislabprA?tA?k izvAi??lamies cilvAi??kus no mAi??su paA?u vidus. Ka arAi?? nodroA?inA?sim PerspektAi??vu izaugsmi iekA? KompA?nijas lAi??dz vadoA?A? eksperta, filiA?les vadAi??tA?ja lAi??menim.

Ko mAi??s varam Tev piedA?vA?t?

NEKUSTAMOAi?? A?PAAi??UMU AA?ENTS

Ja Tu savA? dzAi??vAi?? esi guvis kaut vienu uzvaru, tad Tu esi Ai??stais! MAi??s meklAi??jam mAi??rAi??tiecAi??gas, komunikablas un par sevi pA?rliecinA?tas personAi??bas. MAi??rAi??is ir viens ai??i?? ilgstoA?a un abpusAi??ji izdevAi??ga sadarbAi??ba vienotA? komandA?. MAi??s pieAi??emam darbA? personAi??bas, nevis profesionA?A?us. TA?dAi??A? izvAi??loties darbiniekus, noteicoA?A? nav ne pretendentu izglAi??tAi??ba, ne lAi??dzA?inAi??jA? darba pieredze.

NEKUSTAMO A?PAAi??UMU PAi??RDOAi??ANAS EKSPERTI

Ja Tu jau esi strA?dA?jis nekustamo Ai??paA?umu kompA?nijA? vai dari to vAi??l joprojA?m, tomAi??r esi nolAi??mis kaut ko mainAi??t, tad sAi??ti savu CV mums! VienAi??gais nosacAi??jums no mAi??su puses: Tev jA?bAi??t personAi??bai un jA?bAi??t gatavam pieAi??emt mAi??su filozofiju un vAi??rtAi??bas.

 

SAi??tiet savu CV jau tAi??lAi??t uz JOB@VIPDOM.LV un tiksimies intervijA?.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[contact-form-7 404 "Not Found"]